تالش براي رساندن مصدومان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل بازيكنــان مصدومش را در اختيار مربي بدنســاز اين تيم قرار داد تا آماده بازي شــوند. عليرضا منصوريــان از مــك درموت خواســت تا بازيكنــان مصدوم تيمــش را آماده بازي كند و آنها را به جدال حســاس هفته سوم برابر تراكتورسازي تبريز برساند. سرمربي اســتقالل با در اختيار گذاشــتن خسرو حيدري، فرشــيد اســماعيلي و لئوناردو پادواني به مربي بدنســاز اين تيم خواستار پيگيــري جــدي رونــد بهبود اين ســه بازيكن باشد. از جمع مصدومان استقالل فقط فرشيد باقري نتوانسته شرايط ايدهآل را كسب كند و ســه بازيكن نامبرده براي موافقت نهايــي منصوريان براي به ميدان رفتن برابر تراكتورسازي تالش ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.