آسياييشدنسپاهانهنوزفرضيهاست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

خيليها فكر ميكردند با بازگشــت كرانچار، ســپاهان همان ســپاهان ســه، چهار فصل پيش ميشــود. اين ســپاهان اما در واقعيــت تفاوتهايي اصولي با تيم چند فصل پيش دارد. تفاوتهايي كه تك تك شــان از نگاه كرانچــار پنهان نمانده و به خاطر همين تفاوت هاســت كه او هم ميداند اين فصل چه كار ســختي در ســپاهان پيش رو دارد. بازيكنان جديــد و جوان تيمش، ناهماهنگيهايــي را به دنبال داشــتهاند كه كرانچار حــاال مهمترين مأموريت خــود را معطوف به رفع اشــتباهات آنها كرده اســت تا تيمي كه پرافتخارترين تيم ايران مينامدش را حداقل راهي آســيا كند. كرانچار اين ظرفيت را در تيمش ديده اســت.

اين سپاهان با سپاهاني كه سه فصل پيش از آن جدا شــديد، چه تفاوتهايي دارد؟

طبیعتا نميشود قیاس کرد. چند سال پیش ســپاهان تیم باثباتي داشت کــه تک تک بازیکنــان در جایگاه خود اثبات شــده بودند. حاال اما در آغاز لیگ هســتیم و تیم کامال جدیدي در اختیار داریم.

9 بازیکــن از محیطهــاي مختلف به تیــم ما اضافه شــدهاند و جوانهاي جدیــدي در ترکیــب وجــود دارنــد. کمي زمان نیاز هســت تا چه به لحاظ برنامهریــزي و چه از نظــر فني، تیم به آمادگي الزم برسد. البته ما ميخواهیم هرچه ســریعتر به عملکــرد تیم جهت دهیم و آمادگي الزم را به دست آوریم.

در اين راه قطعا بازيكنان جديد بايد بــا تفكر حاكــم در مجموعه سپاهان هم آشنا شوند.

بله، ســپاهان پرافتخارترین تیم ایران است.

هــر بازیکنــي وقتي ایــن تیم را انتخاب ميکنــد و تصمیم ميگیرد که براي این تیم بازي کند، وظیفه دارد که سپاهان را به جایگاه اصلياش برساند.

همين تفكر اســت كه ميتواند جلوي اشتباهات فردي متعددي كه باعث باخت اخيرتان شد را بگيرد.

خــب در حل مشــکالت فردي بازیکنان، خــود بازیکــن نقش مهمي دارد. قطعا تنها راه حل مشکل، تمرین و آمادهسازي انفرادي است.

هــر فــردي باید خــودش، به رفع اشــتباهاتش کمــک کنــد و آمادگي فردياش را بــاال ببرد. البتــه ما هم با آنالیزهایي که انجــام دادهایم، بازیکنان را متوجه اشتباهاتشان کردهایم و قطعاً این اشتباهات تکرار نخواهد شد.

گفتــه ميشــود كه شــما ميخواســتيد كولي بالي را به جاي رودريگــز و دانشــگر را به جاي يزداني بگيريد اما باشــگاه در اين مورد دخالت كرده و نظر شــما در نهايت اعمال نشده است.

- درباره جذب دانشــگر باید بگویم که او براي مذاکره به باشــگاه ســپاهان آمد اما موفق نشــد با مسووالن باشگاه به توافق برســد. دربــاره کولي بالي هم تصمیم ما براین شــد کــه به جاي این بازیکن، بازیکــن خارجي بیاوریم. آنالیز بازيهاي رودریگــز را در اروپا را دیدیم و به این نتیجه رســیدیم کــه بازیکن باکیفیتي اســت و ميتواند معیارهاي ما را تأمین کند.

يعني درباره ايــن دو بازيكن، باشگاه هيچ نظري را به شما تحميل نكرده است؟

نه، به هیچ عنوان باشــگاه نظرش را به من تحمیل نکرده است.

با شكست ســنگيني كه اين هفته مقابل پديده داشــتيد، هنوز مثل ابتداي فصل معتقد هستيد كه ســپاهان ميتواند به قهرماني فكر كند؟

من چنین حرفــي را نزده بودم. مــن پیش از شــروع رقابتها هم گفته بــودم که ما تیمي تشــکیل دادهایم که صاحب کیفیت اســت و ميخواهیم این تیم بتواند سپاهان را به جایگاه اصلياش بازگرداند.

سپاهان باید همیشه به فکر جایگاه قهرماني باشــد یا حداقل به راهیابي به جام باشگاهها فکر کند. بعد از شكســت مقابل پديده، ســپاهان از نظر روحي براي بازي بعدي آماده است؟

قطعا بازیکنان ما ميتوانند از نظر روحي خود را احیــا کنند چون تازه ما اول فصل هســتیم و مســیر طوالني را در پیش داریم. درســت اســت که این شکست، آغاز نامناســبي براي سپاهان بوده اما بدون شــک با انگیزه مضاعفي در بازيهاي بعدي ظاهر خواهیم شد و چهره سازمان یافته تري از سپاهان را به نمایش خواهیم گذاشت.

هفته آينده بايد به مصاف پارس جنوبي شــش امتيازي برويد. اين بازي را چطور ميبينيد؟

طبیعتا پارس جنوبي جم در حال حاضر تحت الشــعاع ورود به لیگ برتر است.

ایــن تیم به محــض ورود به لیگ برتر، دو پیروزي کســب کرده و با شش امتیاز به مصاف سپاهان ميآید. اینکه با تیــم با کیفیتي مثل پارس جنوبي بازي داریــم، اتفاق خوبي به حســاب ميآید و همین موضوع انگیــزه بازیکنان ما را افزایش خواهد داد.

حتما ميدانيــد كه در صورت حــذف يكي از تيمهاي آســيايي از ســوي كنفدراســيون فوتبال آسيا، ســپاهان همين فصل شانس آسيايي شدن دارد. آيا براي حضور احتماليتان در رقابتهاي آسيايي اين فصل، برنامهريزي كرده ايد؟

با فرضیات نميتــوان جلو رفت. آنچه در حال حاضر بــراي من اهمیت دارد وضعیت فعلي سپاهان است و تمام برنامهریزيهاي مــان را براي موفقیت پرافتخارترین تیم آســیا انجام ميدهیم تا حداقــل بتوانیم ســهمیه راهیابي به رقابتهاي آســیایي را کسب کنیم. اگر هم روال به گونهاي شد که همین فصل آسیایي شــدیم، قطعا مشکلي نخواهد بــود و برنامهریزيهاي الزم را براي این منظور انجام ميدهیم.

هر فردي بايد خودش، به رفع اشتباهاتش كمك كند و آمادگي فردياش را باال ببرد. البته ما هم با آناليزهايي كه انجام دادهايم، بازيكنان را متوجه اشتباهاتشان كردهايم و قطعا اين اشتباهات تكرار نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.