اين راه آهن، اين باشگاه بازيكن ساز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند ماه انتظار کشیدیم تا لیگ یک آغاز شــود. لیگي که بــه اعتقاد بعضيها حساستر و در نوع خود جذابتر از لیگ برتر اســت. ماهها انتظار کشیدیم تا شاید مثل چند ســال اخیر کمتر شاهد مسائل حاشیهاي باشــیم اما در همین هفته اول اتفاقــي افتاد که در تاریــخ فوتبال جهان بيســابقه بود. تیم راهآهن با 10 بازیکن وارد زمیــن شــد چون ســازمان لیگ و کمیته مســابقات اجــازه ثبت قــرارداد تعدادي از بازیکنان این تیم را نداده بود.

متاسفانه هیچ مسوولي هم پاسخگو نبود که چــرا این فاجعه فوتبالي رخ داده است. مدیران باشگاه راهآهن در این چند ماه اخیر چه کار مهمتري از آماده ساختن تیمشان داشتند؟

اگر واقعا کاري از دستشان برنميآید چــرا ماندهاند؟ حیــف راهآهن با آن همه سابقه و قدمت که به این روز افتاده است. باشگاه بازیکنسازي که روزي همه تیمها را تغذیــه کرد حاال خــودش 11 بازیکن بــراي ورود به زمین نــدارد. واقعا باید به مدیران باشگاهش دست مریزاد و خسته نباشــد گفت. اصال سیروس دینمحمدي چطور راضي به فعالیت در این تیم شــده اســت؟ او افتخــارات زیــادي در دوران بازیگرياش کسب کرده و حاال که شرایط را ميبیند چرا ادامه ميدهد؟

البته اینکه از این به بعد مســووالن باشــگاه راهآهن چه جوابهایي ميدهند چیــزي را عوض نميکند چون اتفاقي که نباید ميافتــاد رخ داد. به هر حال هنوز یک هفته گذشــته و اگر هــر چه زودتر تکلیــف تیم مشــخص و شــرایط جذب بازیکن فراهم شود راهآهن چیز زیادی را از دست نخواهد داد.

ســیروس دینمحمدي سرمربي تیم در این باره ميگوید: «فکر ميکنم حضور 10 نفره ما مقابل حریف براي مســووالن برگزارکننده مســابقات بد بود. یک لحظه به ما ميگفتند ميتوانید از این بازیکنان اســتفاده کنیــد لحظه دیگــر ميگفتند نميتوانید. ســه بازیکن ما دانشجو بودند که در دقیقه 90 اجازه بازي به آنها ندادند در حالــي که ما حاضر بودیم تعهد بدهیم که مــدارک این بازیکنان کامل اســت و آنها را به ســازمان لیگ ارائه ميدهیم. با چنین شرایطي ما فقط 9 بازیکن داشتیم و مجبور شــدم دروازهبان دوم را بهعنوان هافبک دفاعي به میدان بفرســتم آن هم بازیکني که ۲ ماه پیش رباط صلیبي پاره کرده بود و داشت تمرینات دروازهبانياش را انجام ميداد. ما ســه بازیکن دانشــجو داشــتیم اما اجازه استفاده از آنها را به ما ندادند. به هر حال امیدوارم مشکالت تیم راهآهن حل شــود. بازي با 10 بازیکن در فوتبال دنیا بيسابقه بود. باخت تلخ است. من از اینکه تیم شکســت خورده ناراحتم امــا واقعــا کاري از دســتم برنميآمد. با این حال ميگویــم اگر بازیکنان مدنظرم بتوانند در میدان حضور پیدا کنند راهآهن در این فصل در رده پنجم یا ششم جدول ميایستد.»

او مدعي اســت که صبــاي قم هم چنین مشــکالتي داشــته اما از نفراتش اســتفاده کرد: «انگار فقط ما تیم بدهکار بودیم و اجازه ثبت قرارداد نداشــتیم. آیا صبا، نفت و ســایر تیمها در ایران بدهکار نیســتند؟ نميدانم داســتان چیست اما من دلــم براي فوتبــال پایتخت و تهران ميســوزد؛ زماني ۸ تیم در لیگ دســته اول داشــت اما اکنون فقط دو تیم تهراني در لیگ دســته یک حضور دارند. جوانان تهرانــي چه بکننــد؟ راهآهن 0۸ ســال قدمت دارد، حیف اســت این تیم از بین برود. من در این بازي افسوس خوردم زیرا تماشــاگران لذتي از ایــن فوتبال نبردند. کاش در میدان مسابقه حاضر نميشدیم و بازي 3 بر صفر ميشد.»

امــا فریبــرز محمودزاده مســوول مســابقات لیگ یک پاسخ صحبتهاي دیــن محمــدي را اینطــور ميدهــد: «متاســفانه مدیــران باشــگاه راهآهن برخالف باشگاههاي دیگر براي پیگیري مشــکالت حقوقي خود اصال در کمیته انضباطــي حضور پیــدا نکردند و حتي براي صدور مجوز موقت مثل باشگاههاي نفت تهران و سایر باشگاهها هیچ اقدامي نکردند و براي من ســوال است که چرا مدیران باشــگاه راهآهن هیچ مراجعهاي نکردهانــد. ما نميتوانیــم اجازه بازي به تیم راهآهن ندهیم چــون که بازیکناني از ســال قبل با این تیم قــرارداد دارند. فقط بــراي بازیکنان جدیــد باید مجوز صادر شــود، باشــگاه راهآهــن و همه باشــگاههایي که مشــکالت مالي دارند ســازمان لیــگ نميتواند طبــق قانون مانــع از حضــور بازیکنــان فصل قبل آنها شــود، مثال باشــگاه پرسپولیس با توجــه به اینکه با بیشــتر بازیکنانش از ســال قبل قرارداد داشت براي مجوز 4 بازیکن جدیدش اقدام کرد تا براي فصل جدید مجوز صادر شــود. دینمحمدي ســرمربي محترم راهآهن صحبتهایي کــرده که خیلي جالب اســت. من براي آقاي دینمحمــدي احترام خاصي قایل هستم، ولي انتظار نداشتم که بگویند ما خواستیم تعهد بدهیم تا با نفرات کامل به میدان برویم. اوال تعهد براي مســائل کوچک گرفته ميشــود، به نظر شما با تعهد ميشــود اجازه بــازي داد؟ اگر با تعهــد دادن خیلي کارها انجام ميشــد االن بیشتر باشگاههاي فوتبال به مشکل نميخوردند و خیلي راحت ميتوانستند تعهــد بدهند ولي بــراي کارهایي مثل کارهاي حقوقي و نظام وظیفه و ســایر مشکالتي که باشــگاه راهآهن دارد فکر نميکنــم با تعهد خیلي راحت مشــکل حل شود. ما به باشگاه راهآهن تذکرات را داده بودیم. نميشود براي ثبت بازیکنان جدید به همین راحتي از مسائل بگذریم، باید طبق قانون مجوز صادر شــود. چون دیر اقــدام کردند نميتوانســتیم اجازه بدهیم این بازیکنان بازي کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.