شكست فجر و توقف گل گهر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفتــه اول لیگ یــک با همه اتفاقــات عجیب و غریبش برگزار شــد. نتایجی هــم در همین هفته به دســت آمد که بسیاری از پیشبینیها را به هم زد. در بازیهای این هفته 15 توپ از خط دروازهها گذشت.

در ســیرجان تیم پرمهره گلگهر کــه بازیکنان مطرحــی را جذب و تدارکات بســیار خوبی هم برای آمادهسازیاش داشــت درحضور هوادارانش نتوانست تیم بادران را شکســت بدهد. تیم بگوویچ نیمه اول را بازنده به رختکن رفت اما در نیمه دوم گل تســاوی را زد. مرد کروات که فصل پیش تیمش دوم شــده حاال با نفراتــی که جذب کرده انتظار هــواداران تیمش را افزایش داده است. اما ملوان انزلی در یک بازی سخت و نزدیک با یک گل تیم برق جدید شــیراز را شکست داد. انزلیچیها در نیمه دوم عقب کشیده بودند اما هر طور بود مانع باز شدن دروازهشان شدند.

تیــم صبای قم که حــدود یک هفتــه مانده به شروع مسابقات شــکل گرفت در اراک تیم آلومینیوم را متوقف کرد. علی حنطه که از مدتها پیش هدایت تیم اراکــی را برعهده گرفته در این بازی نتوانســت انتظارات را برآورده کنــد. مس کرمان با احمد نخعی شروع خوبی داشت و در تبریز تیم شهرداری این شهر را شکست داد.

مس رفســنجان هم ظاهرا با علی ســامره تیمی شده که به سادگی به هیچ تیمی امتیاز نمیدهد. آنها در بابل تیم خونه به خونه بابل را متوقف کردند. برای شاگردان سامره این تساوی کمتر از پیروزی نبود. اما فجر سپاســی که اصغــر کالنتری را به عنوان ســرمربی در اختیار دارد خیلی امیدوار به پیروزی در زمین ورزشگاه حافظیه بود که البته چمن آن شرایط ایدهآلی نداشــت و مغلوب بادران تهران شد. شاگردان محمد ربیعی با این پیروزی از همین االن خودشان را به عنوان یک مدعی معرفی کردند.

تیــم راهآهن هم با ترکیب عجیبــش 10( نفره) چهار گل از شــهرداری دریافت کرد و فرشید پاداش 3 گل از 4 گل تیمش را زد.

در بوشهر هم اتفاقات جالبی افتاد. ابتدا که بازی بــا تاخیــر 5 دقیقهای آغاز شــد و در اواخر نیمه اول بازی هم برق ورزشــگاه قطع شــد. مهدی شــاپازاده سرمربی نساجی که از شرایط به وجود آمده به شدت ناراحت شــده بود هر طوری بود تیمش را حفظ کرد تا تمرکزشــان به هم نخورد و در نهایت با یک گل به پیروزی رسیدند. در آخرین بازی هم تیم نفت مسجد سلیمان با محمود فکری پیروزی شیرینی را به دست آورد. آنها با 3 گل تیم ماشینســازی را بدرقه کردند. احمــد داوری دو گل از 3 گل تیمــش را وارد دروازه شاگردان رسول خطیبی کرد. هفته اول با همین نتایج به پایان رســید اما حداقل انتظار این اســت که برای هفتههای بعد برق ورزشگاهی قطع نشود، ورزشگاهها شرایط نسبتا خوبی داشته باشند و تیمی هم 10 نفره به زمین نیاید. تیمهای بازنده یا آنها که در خانه امتیاز از دســت دادند از همین االن باید به فکر باشند چون هفته به هفته بازیها سختتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.