نگرانيهاي تراكتور از چمن ورزشگاه يادگار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قرار بود یــادگار امام(ره) به یکي از بهترین ورزشگاههاي ایران تبدیل شود. قرار بود بهترین چمن را براي تبریزيها فراهم کنند. اصــال با همین وعدهها هم تیمهــاي تبریزي یک نیــم فصل تمام را بدون یادگار ســر کردند تا در نهایت بهترین ورزشــگاه را داشته باشند. کسي چه ميدانســت که در پایــان این صبر، در نهایــت همان چمن نصفه و نیمه هم از دســت ميرود و یادگار بــا وضعیتي نامناســبتر از قبــل در اختیار تیمهاي تبریزي قرار ميگیرد.

از همــان نیــم فصــل دوم لیگ شانزدهم بيکیفیتي چمن ورزشگاه یکي از بزرگترین دغدغههــا و اعتراضهاي بازیکنــان تیمهاي تبریــزي بود. حتي چمن یادگار را به شــنهاي ساحل هم تشــبیه ميکردند. این اعتراضها هنوز ادامــه دارد و مســووالن مربوطه نه تنها فکري به حــال ترمیــم چمنهاي این ورزشــگاه نکرده انــد، بلکه قرار شــده بازيهــاي تیمهــاي ماشینســازي و شهرداري تبریز در لیگ یک هم در این ورزشگاه برگزار شود.

این مســاله باعث شــده نگرانيها در مورد چمن ورزشــگاه یــادگار به اوج خود برســد. حتي شنیده شده مسووالن باشــگاه تراکتورســازي هم با برگزاري بازيهاي ماشینسازي و شهرداري تبریز در ورزشــگاه یادگار امــام(ره) مخالفت کردهانــد. البته با توجه بــه اینکه دیگر ورزشگاه مهم شهر تبریز یعني ورزشگاه باغشمال در مرکز شهر قرار دارد شوراي تأمین شهر تبریز با برگزاري مسابقات در این ورزشــگاه موافق نیست. با این حال اما چمن ورزشگاه یادگار همین حاال هم نميتواند مســابقات تیم تراکتورســازي را پاســخگو باشد، چه برســد به اینکه مســابقات لیگ یک دو تیم دیگر هم در این ورزشگاه برگزار شود! در این صورت دیگر به طور قطعي باید شاهد این باشیم که چمن این ورزشگاه روز به روز وضعیت نامناسب تري پیدا کند و این موضوع هم به یکي از مشکالت بزرگ تراکتورسازي در این فصل پردغدغه تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.