خالدي: داشتن علي دايي، آرزوي همه تيم هاست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخالف رضا اســدي که مشکل اصلي ســایپا را کم تجربگي بازیکنان و گل خــوردن آنها ميدانــد اما امید خالــدي نظري کامال متفــاوت درباره جوانان این تیم دارد. او معتقد است با اینکه سایپا جوانان زیادي دارد اما این جوانان کامال باتجربهاند.

خالدي همچنیــن درباره همین جوانان با تجربــه ميگوید: « با اینکه تیم ما جوان است اما جوانان ما باتجربه هســتند و اکثر آنها سابقه قهرماني در لیگ یا جام حذفي را دارند. جوانان ما اصال خام نیســتند و در تیمهاي خود بازیکــن تأثیرگذار بودند و در کنار آن حضور سرمربي بزرگي مانند علي دایي باعث شده اســت همه دوست داشته باشیم بیشترین تالش را براي بهترین عملکرد داشته باشیم.»

او حضور علي دایي را بزرگترین انگیــزه بازیکنــان این تیــم ميداند: «حضــور دایــي روي نیمکــت براي بازیکنان انگیــزه ایجاد ميکند و همه تیمها آرزو دارند علي دایي ســرمربي آنها باشد.

خدا را شــکر در این فصل قسمت بود تا دایي ســرمربي سایپا باشد و ما نیز تمام تالش خود را انجام ميدهیم تا دایي را سربلند کنیم.»

با اینکه ســایپایيها امید زیادي به موفقیــت در این فصل دارند اما راه طوالني باقي مانده تا انتهاي فصل مانع از هر پیش بیني ميشود. خالدي هم با اشــاره به همین موضــوع ميگوید: «نتایج ما در دو هفته اخیر خوب بوده است و مطمئن باشید روند ما در ادامه مســابقات صددرصد بهتر ميشود اما فوتبال حســاب و کتاب ندارد و هنوز ۸3 هفته از لیگ برتر باقي مانده است. از االن نميتــوان پیشبینــي کرد در پایان فصل چه رتبهاي کسب خواهیم کــرد اما تمام تالش ما این خواهد بود تا بیشــترین امتیاز ممکن را کسب و با تمام وجود بــراي تیممان به میدان برویم تا در انتهــاي فصل وجدانمان راحت باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.