انگيزههاي گلري كه دروازهاش بسته ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فصل گذشته کم تجربه بود و اشتباه داشــت اما در مجمــوع عملکرد خوبي از خود به جاي گذاشت.

عملکردي کــه حاال جاي خالياش را تراکتورسازان به خوبي حس ميکنند. راهیابــياش بــه تیم ملي نشــان از این داشــت که او از بهترینهاي پســت خود بوده است.

محمدرضا اخبــاري حاال بعد از دو ســال خوب در تراکتورســازي در لیگ هفدهم مجبور شــد پیراهن ســایپا را به تــن کند و در تیم جدیــدش انگیزههاي زیادي براي درخشــش دارد. اخباري در سال منتهي به جام جهاني انگیزه زیادي دارد تــا بتوانــد درون دروازه ســایپا نیز خوش بدرخشــد و یکــي از 3 دروازهبان اعزامي به روســیه باشــد. او در دو بازي گذشته سایپا در لیگ برتر مقابل سپاهان و نفت آبادان اسیر بدشانسي شد و در هر دو بازي گل خورد اما حاال در هفته سوم مقابل اســتقالل خوزستان بسیار امیدوار است که نخستین کلین شیت فصل را به نام خود ثبت کند. اخباري در دو ســال گذشــته رکورددار کلین شیت در تاریخ تراکتورســازي بود و امســال براي بهبود رکورد خود تالش ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.