اسدي: سايپا قهرمان ميشود چون مربي قهرمان دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نه تنها کسب سهمیه آسیا که سایپا به قهرماني هم فکر ميکند.

یک مســاوي و یک برد در دو هفته اخیر، قطعا نتیجهاي نیست که سایپایيها را به این نتیجه رسانده باشد که ميتوانند قهرمان شوند، بلکه حضور علي دایي است که آنها را به شدت به هر موفقیتي در این فصل امیدوار کرده است.

رضا اسدي بهعنوان یک بازیکن، در این رابطه ميگوید: «هدف تمام مجموعه سایپا موفقیت اســت و بازیکنان همگي بــراي این هدف تالش ميکنند. ما در دو بازي گذشــته هم نمایش خیلي خوبي را داشتیم، بنابر این کسب سهمیه آسیایي دور از انتظار نیســت. ما حتي به قهرماني هم فکر ميکنیم زیرا مربي قهرمان داریم مربــي که به فکر دفاع نیســت و فقط به فکر حمله است. علي دایي یکي از بهترین مربیان فوتبال ما است.»

او اما نقطــه ضعف بزرگ تیمش را در کــم تجربگي بازیکنــان و راحت گل خوردنشــان ميدانــد: « ســایپا خیلي خــوب و به راحتــي گل ميزند اما روي کمتجربگــي راحــت گل ميخوریم. فکر ميکنم شرایط تیم ما در بازيهاي آینده بهتر و بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.