مفتخر: قطع برق به نفع تيم نساجي بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي تیمهاي ایرانجوان بوشــهر و نساجي با تاخیر آغاز شد و در اواخر نیمه اول هم با قطع برق ورزشــگاه حدود نیم ساعت در جریان بازي وقفه افتاد. سعید مفتخر سرمربي ایرانجوان ميگوید: «با وجود گرماي زیادي که در بوشــهر بود و شرایط سختي که وجود داشــت بازي خوبي بود و تیم ما موقعیت زیادي داشــت، از موقعیتهایمان استفاده نکردیم و با یک اشتباه گل خوردیم. حتي ميتوانســتیم در ادامه با توجه به پنالتي که به دســت آوردیم جبران کنیم ولي متاســفانه خراب کردیم و نتوانســتیم بازي را به تساوي بکشیم. برق ورزشگاه نوسان زیادي داشت و این اتفاق در خود شهر بوشــهر رخ داد و باعث شد برق قطع شود. تا زماني که برق ورزشگاه روشن شــود 45 دقیقهاي تاخیر بهوجود آمد و فکر ميکنم تیم نساجي از این 45 دقیقه نهایت اســتفاده را کرد. بازیکنان اســتراحت و خیلي خوب ریکاوري کردند و من نميدانم چرا ســرمربي نســاجي معترض بود. من فکر ميکنم این اتفاق به نفع تیم نساجي تمام شد. اگر بالفاصله بازي شروع ميشد بهتر بود اما من نميدانم چرا ســرمربي نساجي فکر ميکرد که این اتفاق به نفع تیم ایرانجوان بوشــهر بود. در آن لحظه ميشــد حس کرد که چه تیمي از لحاظ بدني شــرایط مناسبي دارد و چه تیمي ندارد. ما اصال گرم نکردیم و ایســتاده بودیم، تیمي که دو ماه کار بدنسازي کرده با تیمي که یک هفته بسته شده و از لحاظ بدني شــرایط مناسبي ندارد، خیلي فرق ميکند.» او امیدوار است که مسائل حاشیهاي در هفتههاي آینده کمتر شود. «انشاءا... هفته به هفته شــرایط بهتري داشته باشیم. هفته اول حواشي زیادي داشت اما جا دارد تشــکر کنم از محمودزاده و مسووالن سازمان لیگ یک، با توجه به مشــکالت زیادي که اکثر باشــگاههاي لیگ یک داشتند و با همه کمي و کاســتيها، لیگ یک را به موقع شــروع کردند و امیدوارم در ادامه شاهد شرایط و نظم بهتری باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.