ربيعي: بهخاطر زمين نامناسب روي هوا بازي كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم بادران تهران پیروزي با ارزشــي را در زمین فجرسپاســي به دست آورد. محمــد ربیعي ســرمربي تیم با گالیه از کیفیــت زمین ميگوید: «به نظرم بازي محکم، پــر برخورد و پر از تاکتیک بود. هر دو تیم براي برد آمده بودند، خداراشکر ميکنم که توانستیم این بازي را ببریم. جا دارد یک دستمریزاد و خســته نباشید به بازیکنان و کادر فني تیم خودم بگویم، تمام تالششــان را کردنــد تا با 3 امتیاز از میدان خارج شــوند. متأسفانه چون شرایط زمین نامناسب بود روي کیفیت بازي دو تیم تأثیرگذار بود، بیشتر روي هوا بازي کردیم، ميدانم که فجر تیم تاکتیکي اســت و علي کالنتري جزو مربیاني اســت که فوتبال بازي ميکند. امیدوار هستم که مشکل زمین هرچه زودتر حل شود تا فجر بتواند بازي خوب خودش را انجام دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.