ادعای جالب مربی گلگهر: 5 هفته زمان میخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به شــرایطی که گلگهر سیرجان دارد شاید انتظار میرفت که آنها مقابل اکسین البرز پیروز شوند اما در نهایت به تساوی رضایت دادند. بعد از بازی وحید مظاهری مربی گلگهر و کمک وینکو بگوویچ مدعی شده که باید 5 هفتــه به آنها فرصت داد. او از هفده هفته نیم فصل پنج بازی فرصت خواسته تا تیمش به هماهنگی برسد. البته اگــر در این مــدت بازیکنانش دچار محرومیت و مصدومیت نشوند. فرض بر اینکه ادعای مظاهری صحیح باشــد او باید به این سوال هم پاسخ دهد که اگر به تیمی مثل گلگهر که بازیکنانــی مثل محمد غالمی، محمد درویشــی، احمد حســنزاده، حمزه مظفــری ...و را در اختیــار دارد باید پنج هفته فرصــت داد به تیمی مثل راهآهن، به صبای قم چقدر باید زمان داد؟ اصــال اگر گلگهر 5 هفته نتیجه نگیرد مسووالن باشگاه باز هم به کادر فنی فرصت میدهند. وحید مظاهری حتمــا میداند کــه امتیازهای این 5 هفته 15( امتیاز) هم در جدول لحاظ میشود. البته از االن نباید پیشداوری کرد، شــاید گلگهر با بگوویچ در هر چهار بازی بعدیاش برنده شــود. اما مطرح کردن حرفهای کلیشهای جز تکرار مکررات چیزی نیســت. تیمی مثل گلگهر که از مدتها قبل اردوها و بازیهای تدارکاتی مناسبی داشته نباید شــرایطش مثل تیمی همچون راهآهن و صبای قم باشــد که خیلی خیلــی دیر و در واقع یک هفته مانده به شروع فصل دور هم جمع شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.