نصرا... زاده: شايد به ديسي اينوست تاجيكستان بروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امیــن نصــرا... بازیکن تیم ديســي اینوست تاجیکستان درباره حضورش در این تیم ميگوید: «من در ســال 93 زماني که بازیکن مقاومت البرز بودم، بعد از پایان لیگ با پیشنهاد تیم ديسي اینوست تاجیکستان براي بازي در لیگ تاجیکســتان به این تیم رفتم. آن ســال قهرمان لیگ تاجیکستان و بهترین لژیونر این لیگ شــدم. بعد از پایان لیگ تاجیکستان در نیمفصل لیگ ایران به تیم آذرخش پیوســتم. هر ساله با پیشنهاد این باشــگاه روبهرو بودم اما امسال به دلیل پیشــنهاد خیلي خوب مالي که براي حضور در جام باشــگاههاي آســیا به من داده شد ترجیح دادم این تیم را همراهي کنم.» او با اشاره به امکانات تیم تاجیکستاني ميگوید: «تیم ديســي اینوســت اولین حضور خود در جام باشگاههاي آســیا را تجربه ميکرد. اکثر بازیکنــان تیم جوانان ۸1و91 ســاله بودند. کم تجربگي باعث حذف تیم ما شــد، اکثــر گلها را روي کم تجربگي بازیکانمان خوردیم. از لحاظ امکانات و خورد و خوراک در تاجیکستان مشکلي نداشتم و همه چیز خوب بود. البته سطح فوتسال ایران که تیم اول آسیا و ســوم جهان است و تاجیکستان اصال قابل قیاس نیســت و فوتسال ایران در سطح بسیار باالتري قرار دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.