توكلي و طيبي خط خوردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سید محمد ناظم الشریعه سرمربي تیم ملي فوتسال، اسامي ۸1 بازیکن دعوت شده بــه اردوي تدارکاتي این تیم را که از 1۲ تا 3۲ مرداد مــاه در مرکز ملي فوتبال برگزار ميشــود، به شــرح زیر اعالم کرد: علیرضا صمیمي، حمید احمدي، محمدرضا سنگ ســفیدي و مرتضي عزتي(مس ســونگون ورزقان تبریز) محمد شــجري، مسلم اوالد قباد، مهــدي جاوید( تاسیســات دریایي) سپهر محمدي، علي اصغر حسن زاده، احمد اســماعیل پور، ابوالقاســم عروجي، سعید احمد عباسي(گیتي پسند اصفهان) سجاد بندي ســعدي(ارژن فارس) قدرت بهادري و علي اســعدي(فرش آرا مشــهد) علیرضا رفیعي و شــهاب طالبي(حفــاري اهواز) و مرتضــي فراهاني(مقاومت البــرز). گفتني است نسبت به فهرست هفته گذشته فرهاد توکلي و حســین طیبي غایبان سرشناس هســتند و امین نصرا... زاده، باقر محمدي، محمدرضــا کرد و مصطفــي فخري نیز در فهرســت جدید جایي ندارنــد. همچنین مرتضــي عزتي، علــي اســعدي، مرتضي فراهاني و سجاد بندي ســعدي بازیکناني هستند که جدیدا به تیم ملي دعوت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.