خلعتبري: فقط براي برد به آبادان ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته‌سوم

پنج‌شنبه‌91‌مرداد‌69‌ نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵4:۰2 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰3:۰2 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت 18:1۵

جمعه‌02‌مرداد‌69‌ سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت ۰3:۰2 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت ۰3:۰2 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۰3:۰2 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت ۰3:۰2 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۵4:۰2 هفته‌چهارم چهارشنبه‌52‌مرداد‌69‌ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۵4:۰2

پنج‌شنبه‌62‌مرداد‌69‌ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵4:۰2 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت 19:4۵ ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت ۵1:۰2

جمعه‌‌72‌مرداد69‌ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰3:۰2 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته‌پنجم

محمدرضــا خلعتبــري هافبك - مهاجــم پديده مشــهد ظاهرا از انتخــاب اين تيم خيلي خوشــحال اســت. مخصوصا حاال كــه ميبيند تيمــش قدرت زيــادي دارد و در 2 هفتــه ابتدايي ليگ توانســت به 4 امتياز ارزشمند دست پيدا كند.

خلعتبري كه اين روزها خودش را براي بازي بــا صنعتنفت آبادان آمــاده ميكنــد، درباره ايــن بازي حســاس كه در گرماي خوزســتان برگزار ميشــود، ميگويــد: «بازي در گرماي آبادان ســخت اســت و صنعتنفــت هم عملكرد خوبي دارد ولي ما فقط براي پيروزي به مصاف اين تيم ميرويم.»

خلعتبري درباره پيروزي پر گلي كه مقابل ســپاهان به دست آوردند، توضيح ميدهد: «بازي خوبي بود و توانستيم 4 گل به ســپاهان بزنيم. مهاجمهاي ما خوب كار كردند و هر موقعيتي كه داشتيم را به گل تبديل كردند. همه خاطرات من در سپاهان است و به اين تيم عرق خاصي دارم و اعتقاد دارم ســپاهان شيري است كــه بــه زودي بيدار شــده و خود واقعياش را نشان ميدهد.»

مهاجــم پديده مشــهد درباره هماهنگي خوبي كه با محمد قاضي دارد، ميگويد: «بــا او در ذوبآهن همتيمي بودم و شــناختي كه از هم داريم كار را براي ما آســان ميكند و ميتوانيم عملكرد بهتري داشــته باشيم.»

محمدرضــا خلعتبــري درباره نتايج خوب پديــده در اين 2 هفته گذشــته ادامــه ميدهــد: « پديده ظرفيــت خوبي داشــته و همچنين مربــي خوبــي دارد كــه كارش را دوســت دارد و من بــراي همين به پديده آمدهام. اميــدوارم بتوانيم در ادامه ليگ هــم نتايج خوبی بگيريم تا در پايان جايگاه خوبی به دســت بياوريــم؛ جايگاهی در خور شــأن پديده مشهد.»

سه‌شنبه‌13‌مرداد‌69‌ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰3:۰2 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت ۵1:۰2 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۰3:۰2 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۵1:۰2 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت ۵1:۰2 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت ۵1:۰2 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز،‌ (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) ‌*ديدار‌تي ‌مهايی‌كه‌بازيكنان‌شان‌در‌اردوی‌تيم‌ملی‌حضور‌ندارند‌در روزهای‌پن ‌جشنبه‌و‌جمعه‌‌دوم‌و‌سوم‌شهريور69‌برگزار‌می‌شود هفته‌ششم

پنج‌شنبه‌32‌شهريور‌69‌ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 19:4۵ فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰۰:۰2 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت۵4:81

جمعه‌42‌شهريور‌69‌ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت ۰۰:۰2 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۰۰:91 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت 19:4۵ پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه‌62‌شهريور‌69‌ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰۰:۰2 هفته‌هفتم

چهارشنبه‌92/6/69 استقالل- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت ۰۰:۰2

96/6/30‌هبنش‌جنپ سپاهان- پرسپوليس، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت ۰۰:۰2 ســياهجامگان مشهد- گســترش فوالد تبريز، ورزشــگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت 19:3۰ استقالل خوزستان- سپيدرود رشت، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰۰:۰2

‌96/6/31‌هعمج صنعتنفت آبادان - فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت ۰۰:91 پيكان- نفت تهران، ورزشگاه شهداي شهرقدس، ساعت 18:3۰ سايپا- پارس جنوبي جم، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 18:3۰ تراكتور تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 17:4۵

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.