با‌خبرنگاري‌و‌مربيگري‌زندگي‌م ‌يكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

يكي‌از‌اتفاقات‌جالب‌ هفته‌سوم‌ليگ‌برتر‌تقابل‌ 2‌سرمربي‌است‌كه‌قبال‌ خبرنگار‌بودند.‌جدال‌مربياني‌ كه‌سا ‌لها‌كار‌خبري‌انجام‌ مي‌دادند‌و‌حاال‌در‌قامت‌ سرمربي‌فوتبال‌در‌هفته‌سوم‌ ليگ‌برتر‌بايد‌مقابل‌هم‌قرار‌ بگيرند؛‌در‌هفته‌اي‌كه‌با‌نام‌ «بزرگداشت‌روز‌خبرنگار»‌ برگزار‌خواهد‌شد.‌نكته‌ جالب‌تر‌اين‌است‌كه‌هم‌رضا‌ مهاجري‌و‌هم‌فراز‌كمالوند‌ كه‌االن‌سرمربي‌هستند،‌قبال‌ شاگردان‌فيروز‌كريمي‌بودند‌ كه‌حاال‌به‌عنوان‌مربيانی‌ موفق‌در‌ليگ‌برتر‌مشغول‌به‌ كار‌هستند.‌

هفته ســوم ليگ هفدهم بدون شــك جذابيت بيشــتري براي خبرنگاران ورزشــي خواهــد داشــت. چراكــه اين هفتــه به نام «بزرگداشــت روز خبرنگار» نامگذاري شده. نكتــه جالب هفته ســوم هم اين اســت كه شــاهد تقابل 2 ســرمربي هســتيم كه قبال بهعنوان خبرنگار ورزشي فعاليت داشتند. رضا مهاجري ســرمربي پديده مشهد يكي از اين مربيان است كه 8 ســال در روزنامه خراسان فعاليت خبري داشــت. مهاجــري با تبريك روز خبرنــگار به همه خبرنــگاران، ميگويد: «امروز 17( مرداد) احســاس خوبي دارم. ياد خاطرات گذشته ميافتم. خاطراتي كه خيلي برايم باارزش اســت. كار خبرنگاري واقعا كار ســختي است كه به همين دليل جزو مشاغل سخت هم قرار گرفته. شايد خيليها نميدانند يك خبر كه در روزنامه چاپ ميشود يا روي سايت ميرود با چه عواملي شكل ميگيرد. از توليد، شــكلگيري تا بازتاب خبر در جامعه عوامل زيادي دخيل هســتند. تاثيرگذاري در افكار جامعه و آگاهيبخشــي واقعا كار سخت و دقيقي اســت كه اميدوارم همه خبرنگاران هميشه موفق و سالمت باشند.»

سرمربي پديده مشــهد ظاهرا همچنان دلش براي كار خبرنگاري تنگ ميشود. براي روزهايي كه اخبار ورزشي را مينوشت اما حاال به خاطر مشــغله زياد، نميتواند قلم به دست بگيرد و خبر بنويســد: «هيچوقت نميتوانم از خبرنگاري و نوشتن دل بكنم. مجبور شدم به خاطــر كار مربيگري فعــال از كار خبري دور باشم. هنوز هم عالقه زيادي به خبرنگاري دارم اما مربيگري واقعا يك كار 24 ساعته است كه با آن نميتوان فرصت نوشتن پيدا كرد.»

شــايد بــراي خيليها جالب باشــد كه بداننــد مهاجــري بيــن كار خبرنــگاري و مربيگري كدام را بيشــتر دوســت دارد و به ديگري ترجيــح ميدهد. رضــا مهاجري در مورد اين مســاله ميگويد: ‪3 «2،‬ سال پيش وقتــي پروندههاي قديمي را ورق ميزدم و به پرونده دوره راهنماييام رســيدم، ديدم جايي از من سوال شده بود، شغلهاي مورد عالقهام را بنويســم كه نوشــتم خبرنگاري. وقتي اين پرونده را ديدم خودم شــوكه شدم. از همان زمان بــه خبرنگاري عالقه خاصي داشــتم و هميشه نشــريه ديواري انجام ميدادم. به هر حال بعد از آن خبرنگار شــدم و ســالها در روزنامه خراسان مينوشــتم اما بعد از آن به سمت مربيگري كشيده شدم. االن خبرنگاري و مربيگــري را به موازات هم دوســت دارم. خبرنــگاري و مربيگري بــراي من مثل آب و غذا اســت كه نميتوانم هيچكــدام را به آن يكي ترجيح بدهم چــون هر 2 به زنده بودن آدم كمك ميكند. واقعا هم خبرنگاري و هم مربيگري براي من ارزش خاصي دارند.»

اتفاق مهم هفته سوم هم مساله ديگري اســت كه رضا مهاجري هم به آن دقت كرده. تقابل 2 ســرمربي كه قبال خبرنــگار بودند. رضــا مهاجري و فراز كمالونــد كه هر 2، كار مربيگري را با دســتياري فيروز كريمي شروع كردند. ســرمربي پديده مشــهد در مورد اين اتفاق جالب توضيح ميدهد: «بازي اين هفته واقعا جالب اســت. اين اتفــاق را به فال نيك ميگيريــم. بــازي با صنعتنفــت و تيم فراز كمالوند يك بازي سخت است كه بايد بتوانيم با تمركز باال بــه ميدان برويم. صنعتنفت در 2 بازي ابتدايي خيلي خوب كار كرد و اگرچه مقابل سايپا شكست خورد اما عملكرد خيلي خوبي داشــت. به همين دليــل ميدانيم كار سختي داريم و تالش ميكنيم با دست پر به مشهد برگرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.