پيشگيری قبل از انتقاد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل خوزستان با اينكه كارش را خيلی دير شروع كرد و هنوز هم مشكالت مالــی زيــادی دارد اما نتايــج خوبی در هفتههای ابتدايی ليگ گرفت. اين تيم در هفته اول، تراكتورسازی تبريز را شكست داد و در هفتــه دوم از اســتقالل تهــران در ورزشــگاه آزادی يك امتياز ارزشمند گرفــت. اين نتايج باعث شــد هــواداران خوزســتانی نســبت به موفقيت تيمشان اميدوار شــوند اما بهــروز مكوندی مربی استقالل خوزستان از هواداران میخواهد توقعشــان از تيم را باال نبرند: «بايد قبول كرد كه ما در حال ســاختن تيم جديدی هســتيم كه ايــن مهم با انجــام دو بازی امكانپذير نيســت. بازیهای زيادی باقی مانده اســت و راه درازی در پيش داريم. ما هر بازی كه انجام میدهيم، يك درس جديد از آن ياد میگيريم. بايد اجازه دهيم جوانان اســتقالل خوزســتان خودشان را ثابت كنند و توقع از تيم باال نرود و انتظار خلق كار بزرگی را هم نداشته باشيم. اين تيم نياز به زمــان دارد كه با درايت آقای ويســی اميدوارم به موفقيت الزم دســت پيدا كنيم.»

مكوندی از هواداران و مردم خوزستان هم میخواهد صبر و تحمل داشته باشند تا استقالل خوزستان اين راه سخت را طی كند: «اميدوارم مردم صبر و تحمل داشته باشــند چراكه در اين راه، ســختی وجود دارد و آنها بايد آرامش خود را حفظ كنند تا مجموعه تيم هم بتواند كار خود را پيش ببرد و در نهايت موفقيت حاصل شود.»

به نظــر میرســد مربی اســتقالل خوزســتان با اين صحبتها میخواهد به گونهای جمله «پيشــگيری بهتر از درمان اســت» را مد نظر قرار داده. او در واقع از االن شــرايط تيم را بيان كــرده تا اگر در ادامه اســتقالل خوزســتان نتايج خوبی به دســت نياورد، با انتقاد مواجه نشــوند. مكوندی دربــاره بازی ايــن هفته مقابل ســايپا هم میگويد: «شــناخت خوبی از سايپا داريم و علی دايی تيم بسيار جوانی جمع كرده كه البته در كنار جوانی، سابقه چندين ساله حضور در ليگ برتر را دارند. سايپا در دو بازی گذشته تيم بسيار خوبی نشــان داده و نمیتوانيم به سادگی از اين تيــم بگذريم. مطمئنا در اين ديدار هم به دنبال ارائه يك بازی خوب است و به نظرم بازی خوبی خواهد شــد. ما هم به دنبال كسب نتيجه خوبی هستيم تا وضعيتمان را از اينكه هســت بهتر كنيم. برای بازی با ســايپا مصدوم و محروم نداريم و با تيم كاملی در هفته سوم بازی خواهيم كرد.»

مكونــدی از روحيه بــاالی بازيكنان استقالل خوزستان هم خبر میدهد: «پس از بازی مقابل استقالل تهران و كسب يك امتياز از اين ديــدار، در حال حاضر تمام بازيكنان از نظر روحی در شــرايط خوبی به سر میبرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.