ايرانپوريان: چارهاي جز شكست دادن استقالل نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورسازي تبريز اگرچه مشكالت زيادي براي شــروع ليگ هفدهم داشــت اما خيليها معتقد بودند اين تيم ميتواند مثل گذشته بازيهاي خوبي انجام دهد و يكي از مدعيان باشــد. ايــن باور تا همين چند وقت قبل ادامه داشت كه تراكتور در 2 هفته ابتدايي ليگ برتر مقابل اســتقالل خوزســتان و پرســپوليس شكست خورد. اين در حالي است كه قرمزپوشان تبريزي بازيهاي خوبي انجــام دادند اما به خاطر يكسري اشتباهات، گل خوردند و باختند. محمــد ايرانپوريان مدافع تراكتورســازي تبريز درباره شــرايط فعلي تراكتورسازي و شــروع ضعيف اين تيــم در ليگ برتر با دو شكســت پياپــي ميگويــد: «واقعيت اين اســت كه ما از لحــاظ فني در اين دو مسابقه مشكل خاصي نداشتيم و توانستيم موقعيتهــاي زيــادي را روي دروازه پرسپوليس و اســتقالل خلق كنيم. همه ديدند تراكتورســازي چــه فرصتهايي از دســت داد و ما به هيــچ عنوان در اين دو بازي مســتحق باخت نبوديم. با اين حال بايد تالش كنيم در مسابقات بعدي اين دو شكست را جبران كنيم.»

ايرانپوريــان بــا اشــاره به بــازي با پرسپوليس ادامه ميدهد: «ما ميتوانستيم در مقابل پرســپوليس به پيروزي برسيم و االن موقعيت بهتري داشته باشيم. متأسفانه به چيزي كه شايستهاش بوديم نرسيديم. البتــه اين را هم بايــد در نظر بگيريم كه خوب بــازي كردن و ايجــاد موقعيت گل مهم نيســت و ما بايد فرصتها را تبديل به گل كنيــم تا بعدا حســرت نخوريم.» مدافع تراكتورسازي در رابطه با مشكالتي كه تيمــش براي شــروع ليــگ هفدهم داشــت ميگويد: «ما قبل از شروع فصل نتوانســتيم بازيكن بگيريم و با اين شرايط بايد كادرفني از بازيكنان جوان در تيمهاي پايه اســتفاده ميكرد. بازيهاي ليگ هم نياز به تجربه دارد و بازيكنان جوان ما نياز به زمان دارند تا بتوانند تجربيات بيشتري به دســت بياورند. به هرحــال براي اينكه ما در آينده نتيجــه بگيريم نيازمند زمان هســتيم.» محمد ايرانپوريــان از آمادگي تيمــش براي تقابل با اســتقالل تهران در هفته ســوم ليگ برتر ياد ميكند و ادامه ميدهد: «ما بازي ســختي در پيش داريم و طبيعتا اســتقالل هم با توجه به اينكه تا حاال بردي به دست نياورده، براي پيروزي قدم به زمين ميگذارد. آنها تيم باكيفيتي دارند ولي تراكتورســازي هم تيم كوچكي نيست. اين درست اســت كه در ورزشگاه آزادي بــازي ميكنيم ولي چــارهاي جز شكست دادن استقالل نداريم. از هواداران تراكتورسازي ميخواهم تيم ما را حمايت كنند. ما شــرمنده هستيم كه در دو بازي شكســت خورديــم ولي تــالش ميكنيم خيلي زود آنها را خوشحال كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.