ناصري: نبايد اشتباهات فصل گذشته را تكرار كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناصري دروازهبان سياهجامگان مشهد معتقد است تيمش در فصل جاري نبايد اشتباهات فصل گذشته را تكرار كند. ناصري با ابراز خرسندي از عملكرد خوب سياهجامگان در فصل جاري ميگويد: «تيم ما شرايط خوبي دارد ولي نكته مهم اين اســت كه نبايد اشتباهات فصل گذشته را تكرار كنيم. ما بايد اين روند خوب را ادامه دهيم تا جايگاه مطمئني در جدول داشــته باشيم.» دروازهبان سياهجامگان درباره اينكه تيمش چه فرقي با گذشته كرده، ادامه ميدهد: «تيم ما نسبت به سال قبل يكدستتر و همدلتر شده. من معتقدم ميتوانيم نتايج بهتري بگيريم و اگر مشكل خاصي پيش نيايد ميتوانيم صاحب رتبه تكرقمي شويم.» ناصري با اشاره به بازي تيمش مقابل فوالد خوزستان ميگويد: «درست است آنها در شروع ليگ چندان خوب نتيجه نگرفتند ولي فوالد به هيچ عنوان تيم دســت و پا بستهاي نيست. ما كار سختي داريم ولي تالش ميكنيم در اين بازي خانگي سه امتياز بگيريم و هدفي جز برد نخواهيم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.