شكايت صنعتنفت آبادان از داور بازي با سايپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعتنفت آبادان در هفته دوم ليگ برتر ميهمان ســايپا بود. اين تيم تا دقايق پاياني با تساوي 2 بر 2 پيش ميرفت كه ناگهان ســايپا گل زد و يك شكســت در كارنامه تيم زردپوش آباداني ثبت شد. شكســتي كه اعتراض زيادي از سوي فراز كمالوند داشــت. البته نه به بازيكنانش، بلكه به داور بازي. كمالوند كه اعتقاد داشــت داور با اشتباهاتش باعث شكست صنعتنفت شده، منتظر ماند تا كارشناسان داوري در مورد اين بازي نظر بدهند. بعد هم كه مشخص شد داور براي قضاوت بازي صنعتنفت آبادان و ســايپا دچار اشــتباهات تاثيرگذاري شد از باشگاه خواست به كميته داوران شكايت كنند. به اين ترتيب باشــگاه صنعتنفت آبادان ديروز شــكايتنامهاي بابت اشتباه مهدوي داور بازي با سايپا تنظيم كرد و آن را به همراه فيلم مسابقه و اشتباهات اين داور به كميته داوران فرستاد. مسووالن نفت آبادان نسبت به تصميمات مهدوي داور مسابقه به شدت گاليه دارند و معتقدند او باعث باختشان شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.