جونيور: ميخواهم گلهاي زيادي براي استقالل خوزستان بزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جونيور ماريني مهاجم برزيلي اســتقالل خوزستان كه قرارداد رســمياش را ثبت كرده و براي بازي اين هفته تيمش مقابل سايپا آماده ميشود، درباره انتخاب اين تيم اهوازي ميگويد: «فوتبال ايران را ميشناختم. با بسياري از افرادي هم كه از فوتبال ايران شناخت داشتند صحبت كردم و آنها همه در مورد ايران و فوتبالش نكات بســيار خوب و مثبتي را بيان كردند. به همين خاطر وقتي با پيشــنهاد استقالل خوزستان روبهرو شدم براي دادن جواب مثبت درنگ نكردم و براي جواب دادن كارم به 2 بار فكر كردن نرســيد. ميخواهم گلهاي زيادي را وارد دروازه حريفان كنم و با استقالل خوزستان به موفقيت برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.