گودرزي: 3 امتياز بازي با استقالل براي ما است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهرام گودرزي مهاجم تراكتورسازي تبريز كه براي بازي با اســتقالل آماده ميشود، درباره شرايط تيمش كه در 2 بازي اخير نتايج خوبي كسب نكرده و اينكه استقالل هم با ناكامي در هفتههاي ابتدايي، انگيزه زيادي براي كسب پيروزي دارد، ميگويد: «هواداران اســتقالل و تراكتورسازي هر دو از اين تيم انتظاراتي دارند. فكر ميكنم بازي خوبي از آب درآيد و هــر دو تيم بازي زيبايــي را ارائه دهند اما 3 امتياز اين بازي براي ما خواهد بود.» گودرزي در واكنش به انتقاداتي كه به نحوه بازي داريوش شــجاعيان در استقالل ميشــود، ادامه ميدهد: «من بازيهاي داريوش را در اين دو هفته نديدهام اما شك ندارم او در استقالل روزهاي خوبي خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.