خط حمله ترسناك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«خط حمله قرمزهاي مرسيسايد در اين فصل مطمئنا بهتر از چندين فصل قبل خواهد بود.» اين پيشبيني آنقدر به واقعيت نزديك اســت كه ميتواند طرفداران ليگ برتر جزيره را به انتظار براي تماشــاي خط حمله فوقالعاده ليورپول بنشــاند. فوقالعــاده از اين نظر كه خط حملــه تيم يورگن كلوپ در بازيهاي پيش فصل آمار بســيار خوبي از خود به ثبت رســانده اســت. ليورپوليها در فصل نقل و انتقاالت موفق شــدند محمد صالح ســرعتي و تكنيكي را از رم بخرند. آنها همچنين ســوالنكه را از چلسي جذب كردند و البته كوتينيو را به بارسا ندادند و برخالف شايعهها، او را همچنان در آنفيلد نگه داشــتهاند. خط حمله تيم كلوپ در اين فصل بازيكناني مثل فيرمينو، استوريج، وودبرن، كوتينيو، صالح، ساديو مانه، اوريگي و سوالنكه را در خود ميبينند. بازيكناني كه همگي در بازيهاي پيش فصل توسط كلوپ به بازي گرفته شــدند، آمار بســيار خوبي از خود ثبت كردند. اين هشت بازيكن در مجموع هفده گل در بازيهاي پيش فصل به ثمر رســاندند. بهترين آنها در ايــن زمينه محمد صالح تازهوارد بود كه چهار گل از اين هفده گل به نام او نوشــته شده است. فيرمينو هم با سه گل و چهار پاس گل يكي از اميدهاي اصلي كلوپ بــراي فصل جديد خواهد بود. در مجموع خط حمله قرمزهاي مرسيســايد براي فصل جديد بسيار آماده اســت و صدالبته خطرناكتر از هميشه. آنها در پليآف ليگقهرمانان اروپا هم بايد حاضر شوند كه اگر اتفاق خاصي نيفتد و همه چيز طبــق بازيهاي پيش فصل جلو برود، تيم كلوپ براي حريفان بسيار ترسناك خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.