دروازهبانهاي بي سنگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت يك ماه مانده اما مگر چند تيم جاي خالي دارند كه بتوانند اين همه بازيكن را در فهرستشان جاي بدهنــد؟ بازيكنانــي كه به يكباره از ليگ برتــر فاصله گرفتند و براي نمونه ميتوانيم از وحيد طالبلو و سوشــا مكاني نام ببريم. عملكرد طالبلو در فوالد آنقدر بد نبود كه كنارش بگذارند اما پورموســوي ميلي به حفظ او نشــان نداد و اين دروازهبان هم از دو ماه پيش كه به تعطيالت رفته، هنوز برنگشته. سوشا هم مثل همتاي استقاللياش آنقدر بدون مشتري ماند كه ترجيح داد دوباره از ايران برود. او با اينكه با ميوندالن قرارداد دارد، براي بازگشــت به فوالد خيلي تالش كرد كه البته پذيرفته نشــد و به نروژ بازگشــت اما از حضور دوباره در ليگ برتر ايران هنوز نااميد نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.