روياي قهرماني با پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تماشاي عكس قهرماني پرسپوليس و رويايي كه به راحتي ميتوان از نگاه و لبخند گادوين منشا خواند. او حتما با ديدن اين عكس خودش را در جشــن قهرماني پرسپوليس ديده و شــايد هم با ديدن همتيميهايش در كنار فرزندانشان آرزو كرده كه در پايان اين فصل به همراه دخترش جايگاهي در تكرار اين تصوير داشته باشد. اين عكس را پرسپوليسيها ديروز از منشا ثبت كردند. او البته براي سر زدن به مديران پرسپوليس به باشگاه نرفته بود. مهاجم نيجريهاي پرسپوليس دختر خردسالش «پرينس» را در آغوش گرفت و به باشگاه رفت تا شايد مديران باشگاه را ترغيب كند كه هر چه زودتر مشكل اقامت خانوادهاش در تهران را برطرف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.