هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

دیپلماسي تکذیب

حسين كعبي چند روز قبل : يكــي از برنامههاي تلويزيوني شــده دالل كده و آنها ميخواهند با داللي همه كار بكنند اما من نميگذارم! منظورم هم برنامه نود نيست. حســين كعبي ديروز : بله من اين حرفها را زدم اما منظورم برنامه شبهاي فوتبالي نيست! حسين كعبي چند روز بعد : هنــوز هم ميگويم داللي در يكي از برنامههاي صدا و ســيما جريان دارد اما منظورم برنامه ورزش و مردم و ورزش از نگاه دو و برنامه بررسي ليگ يك نيست! حسين كعبي دو هفته بعد : منظورم برنامه روح پهلواني هم نبود! حسين كعبي دو ماه بعد : اووووووه! ولك چقدر حافظه داري ها! مو يادم نيســت ديشــب شــوم چي خوردم تو حرف دومــاه پيش رو ميزني؟ نتيجــه اخالقي : براي روي جلد بودن به هر حربهاي چنگ بزنيد! نتيجه منطقي : از كسي كه عين آب خوردن شناسنامه عوض كرده انتظار داريد درست آدرس بدهد؟

بیا نفت

ايــن روزها اشــكان دژاگه بيرون مانــده و تيم ندارد. متاســفانه در اروپا تيمهاي عين نفــت تهران ندارند كه يك هفته مانده به آغاز ليگ تشكيل شوند و همه بيرون ماندهها را جارو كنند و وارد مسابقات شوند! ما از اشكان تقاضا داريم كه به نفت تهران بيايد و زير نظر حميد مورينيو، چيزهاي جديد از فوتبال نوين را بيابد كه در طول زندگي با آنها مواجه نشــده! چالش واقعي اينجاست. هرتابرلين كيلويی چند؟

چالش کمكهاي مردمي، پویش کمكهاي هواداري

تا امروز مبلغ 300 ميليون تومان از ســوي هواداران پرســپوليس به اين تيم كمك مالي شــده. با در نظر گرفتن اينكه 300 ميليون اصال هم پول كمي نيست و خيلي بايد تالش كني تا همچين پولي را جمع كني، اول از هواداران پرســپوليس بابت كمكهاي مردمي صورت گرفته تشــكر نموده، دوم از هواداران خودمان در اين ستون تقاضا داريم كه شما هم از پرسپوليسيها ياد گرفته، هديــه روز خبرنــگار و كمكهاي نقدي خودتان به ســتون طنزيم را به همين جا واريز كنيد. زنگ بزنيد روزنامه، با امور مالي صحبت كنيد و شماره حســاب بگيريد بريزيد. حتما هم روي قبض بنويسيد : برسد به دست نويســنده ستون طنزيم. من انتظار 300 ميليون را ندارم ولي نصفش هم جور شد ممنون ميشــوم. االن مدتهاست مانيتور لپ تاپ ما شكسته، گوشــي موبايلمان اسقاطي اســت، بايد برويم چشم پزشــكي براي عينك جديد اقدام كنيــم، همه اينها پــول ميخواهد ما هم كه جن و پول بســم ...ا ! يك چالشي، پويشي چيزي راه بيندازيد، 100 ميليون هم براي ما جور كنيد بخشــي از مشكالت جامعه ورزش كشــور برطرف شود. چك مدت دار، فيش حج، سهام عدالت، اوراق قرضه، زمين بي سند يا با سند هم قبول ميكنيم. فقط بجنبيد كه فصل سفر تفريحي به اروپا دارد آغاز ميشود، از االن بليت رزرو كنيم ارزانتر در ميآيد! نتيجه اخالقــي : باز هم دم ما گرم كــه از هواداران پرســپوليس تشــكر كرديم. به باشــگاه باشد متلك میاندازد كه چرا كم پــول ميريزيد! بريزيد ما برويم بدهيهاي مديريتي را بپردازيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.