قهرماني كه 10 سال اسير عراقيها بود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي والــي وزنهبرداري بــود كه در همــان ابتداي جنگ تحميلي به اسارت عراقيها در آمد. آنچــه از علي والي در تاريخ وزنهبــرداري ايران به يادگار مانده است، قهرماني در آسيا و كسب مدال طالي بازيهاي آسيايي 1974 تهران اســت؛ حال آنكه اين قهرمان آزاده افتخاري فراتر از مدالهايش را تجربه كرده و آن، 10 سال اسارت در بند نيروهاي بعثي است. امير ســرتيپ علي والــي روز 22 مهر ماه 1359 (تنها 22 روز پــس از آغاز جنگ تحميلي) و در حالي كه 30 ســال سن داشــت، در خرمشــهر با درجه ســتوان يكمي اسير نيروهاي عراقي شد. او اما به واســطه آمادگي جسماني بااليش نه تنها توانست شرايط دشوار و غير قابل تحمل اسارت را تاب بياورد، بلكه بارها و بارها به كمك ديگر اســراي آسايشــگاه شتافت تا همه كســاني كه او را ميشناسند، با شنيدن نام علي والي به نيكي از او ياد كنند. والي در ســال 1369 به آغوش ميهن بازگشــت تا همان ســال مجله كيهــان ورزشــي در ويژهنامه نــوروزي خود بنويسد: «بدون اغراق اگر ورزشــكاري ميتوانست با اراده 10 ساله اين دالور آزاده در وطن خود به تمرينات بپردازد، امروزه نامش بهعنوان ورزشــكاري نامور بر سر زبانها بود. علي والي يادآور حماسههاي بزرگ عزيزان آزاده ما است و ما هميشه مديون بزرگواريهاي آنها هستيم.» ناگفته نماند كه هيات وزنهبرداري كرج در ســالهايي كه علي والي در بند عراقيهــا بود، به پاس ارج نهادن به اين قهرمان و افتخارآفرينيهايش هر ســاله مسابقاتي را تحت عنوان «جام آزاده قهرمان - علي والي» در سطح شهرهاي تابعه استان تهران برگزار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.