تكذيب بودار كعبي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حســين كعبي روز گذشــته در اقدامــي غيرمنتظره به اصــالح مصاحبه جنجالــياش پرداخــت. او چند روز پيش در مصاحبهاي كه ســر و صداي زيــادي هم به پا كرد، مدعي شــد كه مجري يكــي از برنامههاي پربيننده تلويزيونــي داللي ميكنــد و اضافه كرده بود كه منظــورش از اين مجري عادل فردوسيپور نيست و با مجري نود رفاقت ديرينهاي دارد. با توضيحات تكميلي كعبي نگاهها به سمت يكي ديگر از برنامههاي فوتبالي رفت. ديــروز اما كعبي در مصاحبهاي جديد مدعي شــد كه منظورش اين برنامه خــاص نبوده و البته اشــاره نكرد كــه منظورش كدام برنامه بوده اســت. توضيحــات جديد كعبي پس از حــدود دو هفته اين احتمــال را بهوجود ميآورد كه به اين مليپوش سابق براي تغيير موضع يا تكذيب توصيههايي شــده است، وگرنه چه دليلي داشت كه او توضيحات جديدش را با اين همه تاخير مطرح كند. از كعبي كه ادعاي صراحت و روراستي دارد، انتظار ميرفت شفافتر صحبت كند و به همه بگويد كه منظورش از دالل، كدام مجري تلويزيوني بوده. البته برنامههاي تلويزيوني محدودند و تعدادشــان آنقدر زياد نيست كه مصاحبه جديد كعبي اثر دلخواه را داشــته باشد. از طرف ديگر آن مصاحبه به اندازه كافي بازتاب داشت و تكذيب كعبي با اين همه تاخير حكم تالش براي جمع كردن آب ريخته شده را دارد. اين اولين بار نيست كه اين بازيكن مصاحبههايش را تكذيب ميكند. شايد مشــهورترين آنها به جام ملتهاي 2007 برگردد كه كعبي عليه قلعهنويي، ســرمربي وقت تيم ملي مصاحبه كرد و فردا وقتي متوجه شد كه در تركيب اصلي قرار گرفته، مصاحبه را كامال تكذيب كرد و آن را خيالي دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.