از بارسا به رئال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دياســتفانو بود كه تاريخ رئال مادريد را تغيير داد. بازيكني كه بعد از چند بازي دوســتانه براي بارســا طي يك پروســه جالب به رئال رفت. به تازگي ســندي مهر و امضا شــده در دفتر قديمي باشــگاه ريورپالته- كه حق قانوني انتقال دي اســتفانو را در اختيار داشــتپيدا شده كه نشان ميدهد بارسلونا اولين تيمي بوده كه با آنها براي انتقال دياستفانو به توافق رســيده و حتي نيمي از مبلغ قرارداد را كه حدود 82 هزار يورو بوده، نقدا پرداخت كرده اســت. با اين حال رئال مستقيما با ميلوناريوس- باشگاه كلمبيايي كه دياستفانو بدون اجازه ريورپالته در آن بازي ميكرد- مذاكره كرد و وقتي تنش ميان بارســا و رئال باال گرفت، فيفــا در عجيبترين و مضحكترين حكم خود اعالم كرد دياســتفانو يك فصل در ميان براي بارسلونا و رئال بازي كند؛ حكمي كه بارسا آن را نپذيرفت و قيد دياستفانو را زد تا اين ستاره آرژانتيني پيراهن رئال را بپوشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.