معماي ماهيني- رامين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درســت همزمان با ابراز تمايل رامين رضاييان براي بازگشــت، حسين ماهيني در يــك مصاحبه اختصاصي با ايرانورزشــي رضايت برانكو از عملكردش را به رخ كشيد و سرمربي كروات پرسپوليس هم با اين جمله كه «ماهيني را كنار بگذارم و رامين را بياورم؟» آب پاكي را روي دست رضاييان ريخت. مديرعاملي رضا افتخاري در باشــگاه استقالل و اعتماد دوبــاره ذوبآهن به يحيي گلمحمدي هم ديگر خبرهاي مهمي بود كه در كنار اخبار و اتفاقات المپيك 2016 ريو روي جلد برده بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.