مسخره نكردم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در بازي آرسنال و چلسي در جام خيريه انگليس موراتا وقتي وارد زمين شــد، پنالتياش را بــه بيرون زد اما مهمتر از آن، عكســي بود كه بعد از بازي منتشر شد و نشــان ميداد كه باتشوايي در حال خنديدن پشت سر موراتا است. با تكيه به اين عكس، شايعهها ادعا كردند كه بازيكن بلژيكي به موراتــا خنديده و او را به خاطر از دســت دادن پنالتياش مسخره كرده است. ادعايي كه باتشــوايي اينطور آن را رد كرد: «واقعا متعجبم كه چطور فكر ميكنند من به همتيمي خودم ميخندم يا از باخت تيم خوشحالم؟ متاسفم كه نااميدتان ميكنم اما اينطور نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.