جام جهاني ساركوزي را

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

متهم كرد بازرسان فرانسوي ميخواهند بدانند كه آيا نيكوال ساركوزي در رايزنيها براي انتخاب ميزبان جام جهاني 2022 پول دريافت كرده يا نه. در واقع رييس جمهوری پيشــين فرانسه به دليل احتمال دست داشتن در ميزباني قطر براي جام جهاني 2022 مورد بازپرسي قرار گرفته است. همچنين گفته ميشود در روند اعطــاي ميزباني جام جهاني 2022 به قطر 128 ميليون يورو به اعضاي كميته اجرايي فيفا رشوه داده شده است. ساركوزي متهم شــده كه در آن زمان ميشل پالتيني را تحت فشار قرار داده تا قطر را انتخاب كند. به نظر ميرسد نظر ميشل پالتيني ابتدا روي آمريكا بوده اما بعد از دعوت شدن به كاخ اليزه نظر او تغيير كرده است. البته پالتيني بارها تاكيد كرده كه كسي روي نظر او در انتخاب قطر تاثير نگذاشته. پيشتر هم تحقيقاتي در اين زمينه انجام شــده بود و فيفا گزارشي در رسانههاي آلمان منتشر كرد كه نشان ميدهد هيچ فسادي صورت نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.