دووميداني و فوتبال دوستانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شبكه ورزش مســابقات دووميداني قهرماني جهان را ساعت 23:30 روي آنتن ميبرد و يك مســابقه فوتبال هم قرار اســت چند دقيقه زودتــر از دووميداني پخش شــود؛ بازي دوســتانه آثميالن و رئال بتيس كه ســاعت 23:15 انجام ميشود و پخش آن را وبسايت آنتن به عهده گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.