ايران هرگز مانند فيلم آرگو نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سالها پيش فيلمي تحت عنوان آرگو ساخته شد تا ذهنيت جهانيان را نسبت به ايران تغيير دهد و فضاي بســيار بدي از ايران بسازد. كيروش اما تصاوير بســيار خوبي از ايران براي جهانيان مخابره كرده است. او در گفت وگوي تازهاش به شدت منكر آن تصويرسازيهاي كارگردانهاي فيلم آرگو شده است. كيروش ميگويد: «نه هرگز ايران اينطور نيست كه در فيلم آرگو تصوير ميشود، جامعه و كشور ايران شــرايط و ويژگيهاي خاص و منحصر به فردي دارد. ايران آنطور كه بخشي از مردم جهان تحت تاثير تبليغات و فيلمها فكر ميكنند، نيســت. ما خودمان دوست داريم براي خودمان جهنم درست كنيم در حالي كه اينگونه نيست، من در عربستان هم بودهام و بايد بگويم كه شرايط زندگي در ايران بسيار بهتر است و مشكلي در آن نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.