پرسپوليس سفيد نفت قرمز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نشســت هماهنگي ديدار نفت و پرســپوليس با حضور سرپرستان دو تيم برگزار شد.

در اين جلســه فرامرز ورمقاني سرپرســت نفــت تهــران و محمود خوردبين سرپرســت پرسپوليس به همــراه رياضتي و خمارلــو مديران رســانهاي دو تيم حضور داشــتند. فرجا... يثربي ناظر بــازي و نماينده ســازمان ليگ و مسعود مرادي ناظر داوري اين بازي خواهند بود.

در اين ديدار كه در ورزشــگاه تختــي برگزار ميشــود محدوديتي براي حضور تماشــاگران پرسپوليس وجــود نخواهــد داشــت. دربــاره بليتفروشــي مســابقه، اســتقرار تماشــاگران و رنگ لباس دو تيم نيز مسائلي مطرح شد.

نفــت تهــران با لبــاس قرمز و پرســپوليس با لباس سفيد در زمين حاضر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.