تقدير از زادمهر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدرضا زادمهر با دعوت علي اكبر طاهري در جلســه ديروز هيات مديره باشــگاه پرســپوليس حضور يافت و مديــران جديد باشــگاه از زحمات عضو ســابق هيات مديره با اهداي لوح يادبودي تقدير كردند.

زادمهر هم با تشريح فعاليتهاي خــود در دوران حضــورش در اين منصب، براي روغني و حاجي بيگي كه به تازگي بــه جمع هيات مديره باشــگاه پرســپوليس اضافه شدهاند آرزوي موفقيت كرد.

زادمهــر پــس از دريافت لوح تقدير خود، جلســه هيات مديره را ترك كرد تا آنها به بررسي برنامههاي آتي اين مجموعه مشغول شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.