بهدنبال كسب مدال در بازيهاي آسیايي 2018 هستم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان تيم ملي ژيمناســتيك هنري از كسب مدال برنز آسيايي خود خوشحال است و تاكيد دارد كه به خودباوري رسيده تا جايي كه حاال ميتواند قول كسب مدال در بازيهــاي آســيايي 8102جاكارتــا را به اهالي ژيمناســتيك ايــران بدهد. هادي خنــاري نژاد در مورد كســب مــدال برنز دار حلقه در رقابتهاي قهرماني آســيايي ،2015 ميگويــد: «بايــد در درجه اول از رييس فدراســيون تشكر كنم كه در همين مدت كوتاه حضــورش پيگيريهاي زيادي براي كسب اين مدال انجام داد. من خيلي خوشحال هستم كه توانستم در آسيا به حق خودم برســم و مدال برنز را كســب كنم.» خناري نژاد اعتقــاد دارد كه حاال ميتواند قول كســب مدال در بازيهاي آسيايي را بدهد: «با كســب اين مــدال به خودباوري رسيدم و همين موضوع انگيزه زيادي براي تالش بيشــتر و بهترم در بازيهاي آسيايي است. كسب اين مدال نقطه قوتي ميشود بــراي ژيمناســتيك ايران كــه ميتوان از همين حاال به مســووالن قول كسب مدال در بازيهاي 2018 جاكارتا را داد.»

كاپيتان تيم ملي ژيمناســتيك هنري كشورمان ادامه ميدهد: «رييس فدراسيون قول داده اســت كــه قبــل از رقابتهاي آسيايي چند مســابقه تداركاتي را براي ما برگــزار كنند كه من بتوانم همراه تيم ب و تيم الف ژيمناستيك به صورت تيمي چند ميدان خوب تداركاتي را تجربه كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.