اساسنامه هفته آينده به دولت ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون ورزش قهرمانــي و حرفهاي ورزش درباره وضعيت اساســنامه و روالي كــه دارد طي ميكند، نيز توضيــح كوتاهي ميدهد و از انجام روند اصالح در يكي دو ماه آينده خبر ميدهد: «اساســنامه هفته آينده به دولــت ميرود. همچنين در يك جاهايي بايد الزامات بينالمللي را رعايت كنيم. در همه جاي دنيا آن شــكل دموكراتيك كه كميته بينالمللي المپيك مد نظرش اســت، بايد رعايت شود و ما اينها را گفتيم كه در مجمع رخ بدهد. ما در اساسنامه جديد گفتيم كه نماينده وزير، نماينده كميته و نمايندگان ساير اصناف حضور داشته باشــند. كميته بينالمللي المپيك پذيرفته كه وزير بهعنوان دســتگاه حمايت كننده بايد باشد كه البته نبايد منجر به دخالت شــود. در واقع شكل كلي كار در اساســنامهها بايد دموكراتيك شود. بايد به اتفاقاتي كه براي كشتي افتاد، اشاره كنم كه عنوان شد 7 ايراد به اساسنامهاش وارد است و دولت دخالت ميكند كه البته همه آنها برطرف شدند. ما اساسنامه را متناسب با بايد و نبايدهاي كميته بينالمللي المپيك تنظيم كرديم و از اين طرف هم اساسنامه بايد در دولت تصويب شود كه در آن قوانين داخلي مورد نظر است. بيش از 15 سال است كه در برخي مواقع چوب تعليق وجود دارد كه اين را برداشــتيم تا اينقدر فدراســيونها به آن اشاره نكنند. ما يك شــكلي از اساسنامه را تهيه كردهايم كه اركان و كليات موضوع يكي است، ولي اينكه ساختار فدراسيونها به لحاظ كميته و ... چه باشد، به مجمع بردهايم كه آنجا نظر داده شود و هر فدراسيون براي خودش را تنظيم كند. ســاختار گلف با كشتي و چوگان متفاوت است. در واقع پايه يكي است، ولي هر كدام ساختار خودشان را تنظيم ميكنند. به نظرم اين اساسنامه يكي از مترقيترين اساسنامهها تاكنون است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.