براي كسب بهترين نتيجه عازم ازبكستان ميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي تكواندوی بانوان از تالش بازيكنان جوان اين تيم براي كســب بهترين نتيجه در مســابقات جام رياســت فدراسيون جهاني ميگويد.

مهــرو كمراني ســرمربي تيــم ملي تكوانــدوي بانوان كشــورمان در خصوص شرايط مليپوشــان براي مســابقات جام رياســت فدراســيون جهاني معتقد است: «تعــدادي از بازيكنــان اعزامــي مــا به مسابقات ازبكستان تازه وارد هستند اما در كل شــرايط تيم ملي خوب اســت. در اين مسابقات ناهيد كياني، مليكا ميرحسيني و طيبه پارســا كه در مسابقات جهاني حضور داشتند و همچنين فاطمه مصطفايي كه تا آخرين روزهاي اردوي جهاني همراه ما بود را به دليل حضور در مســابقات دانشجويان جهان همراه خود نداريم و تصميم گرفتيم به دليل سطح باالي اين مسابقات و تجربه يك ميدان بزرگ آنها را در اختيار تيم ملي دانشجويان بگذاريم.»

كمرانــي ادامه ميدهــد: «در تركيب تيم بانوان ما براي حضور در مسابقات جام رياســت فدراســيون جهاني نفراتي مانند حنانه همتي، ســودابه پورصادقي و فاطمه مداحي همراه ما هســتند كه در مسابقات كشورهاي اسالمي به ميدان رفته بودند. در كنار اين نفرات ما رعنا پوراسماعيل، پريسا جوادي و زهرا شــجاعي را در تيم داريم كه از رده نوجوانــان به تيم ملــي راه يافتند و نخســتين حضور خود را همراه بزرگساالن تجربــه ميكننــد. قطعا با اين نــگاه ما به دنبال پشتوانهســازي هستيم و قصد داريم بــه بازيكنان جوانان فرصــت بدهيم و اين موضوع با موافقت مسووالن فدراسيون نيز همراه است. مسابقات ازبكستان2G است و نفرات برتر 20 امتياز كسب ميكنند و در كنار آن نفرات مدالآور يك سهميه ديگر به تركيب تيم ملي كشور خود براي مسابقات قهرماني آســيا اضافه ميكنند. با توجه به اين موضوع با 10 ورزشكار در اين مسابقات حاضر ميشــويم و با وجودي كه تنها يك ماه تمرين داشتيم ولي به خاطر حضور اكثر اين نفرات در اردوهاي تيم ملي مشكل فني نداشتيم.»

كمرانــي در خصوص اينكــه با توجه به دگرگونــي تركيب تيم ملــي چقدر به نتيجهگيري اميدوار است، ميگويد: «قطعا بــراي نتيجهگيــري در مســابقات حاضر ميشــويم و با توجه به انگيزه و جســارت بيشــتر اين نفرات جوان نااميد نيســتيم. در تمرين مشــتركي كه بــا بچههاي تيم ملي دانشــجويان نيز داشــتيم بچههاي ما خيلي بهتر كار كردنــد و تقريبا در تمامي مســابقات پيروز شدند. برخي از اين نفرات حتي به نسبت مسابقات كشورهاي اسالمي با انگيزهتر هستند و اميدوارم نتيجه مناسب را كسب كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.