يزداني و رحيمي بهترينهاي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جديدترين ردهبندي برترين آزادكاران جهان از ســوي اتحاديه جهاني كشــتي اعالم شد. براســاس اين رده بندي حســن يزداني طاليي ايران در المپيك ريو در رده نخســت برترينهــاي وزن ۶۸ كيلوگرم جاي دارد. ديگر كشــتيگير برتر ايران هم در ايــن رده بندي حســن رحيمي است. حســن رحيمي دارنده مــدال برنز المپيك نيز در رده ســوم وزن ۷5 كيلوگرم قرار گرفت.

بهنام احســانپور نيز جايگاه چهارم وزن 1۶ كيلوگــرم را به خود اختصاص داد. از نكات جالب توجه اين رده بندي حضور كشتيگيران روســيه فقط در صدر دو وزن اين جدول است. كشــتيگيران آذربايجان، گرجســتان، ايتاليا، آمريكا و تركيه هم در ساير اوزان در صدر قرار دارند. در ســالهاي گذشته معموال در كشتي آزاد اين فقــط روسها بودند كه حرف اول را ميزدند و معموال در بيشــتر اوزان در صدر رده بندي اتحاديه جهاني قرار ميگرفتند اما ظاهرا افت كشتي اين كشور باعث شده تا كشتيگيران ساير كشورها هم بتوانند در رده بندي اتحاديه جهاني جايگاهي را براي خود دست و پا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.