ايسكو:مابهترينهستيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ايسكو يك بازي استثنايي ديگر انجام داد و ثابت كرد لياقت تمديد قرارداد را دارد. اين بازيكن 25 ساله در اسكوپيه، پايتخت مقدونيه گفت: «ما خيلي نزديك شده ايم، به زودي اين كار انجام ميشود.»

او گل مهمي زد اما ميگويد موفقيت تيم اهميت بيشــتري دارد: «مادريد تيم خيلي قدرتمندي است و ما از اين بابت خوشــحاليم. مــا در قالب يك تيم بازي ميكرديم و بردن وظيفهمان شــده. يونايتد تيم خوبي اســت با بازيكنان خوب و البته انگيزه بااليي داشــتند اما ما بهترين هســتيم با تيمي فوقالعــاده كه آينده درخشــاني دارد، ما فرصتهاي بيشتري براي زدن گل داشتيم. كادر فني كارشان را عالي انجام ميدهند و ما موفق ميشويم به خاطر رابطهاي كه در رختكن است. ما يك گروه برنده درست كردهايم.»

بازيكن ســابق ماالگا كه قرارداد فعلياش تا پايان ژوئن آينده اعتبار دارد، در اطراف خود كاسميرو، لوكا مودريچ و توني كروس را داشــت و توانســت گل دوم تيمش را بزند تا مادريد با خيالي آسودهتر به بازي ادامه دهد. به نظر ميرســد تمديد قــرارداد اين بازيكن تيم ملي اسپانيا در موفقيت رئال نقش مهمي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.