جان دو بازيكن اينتر نجات داده شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ادر و ژوائو ماريو در تعطيالت بودند كه برايشــان مشكلي پيش آمــد. ايــن دو بازيكــن اينتر در پورتوفينــو، نزديــك ناپــل، در كنــار خانوادههايشــان بودند. آنها جتاســكي ميكردند كــه تعادل خود را از دست دادند.

گارد ساحلي به كمكشان آمد و جانشــان را نجات داد. آنها با اين حال دست از جتاسكي برنداشتند و به اين تفريح ادامه دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.