رم با چاپه كوئنسه بازي ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رم به رقيب جديد چاپه كوئنسه، باشگاه حادثه ديده برزيلي تبديل شــد. باشــگاه رم اعالم كرد روز اول ســپتامبر در بازي دوستانه اي، در خانهاش به مصاف چاپهكوئنســه برزيل ميرود و همه عوايد رقابت هم صرف كمك به بازماندگان سانحه سقوط هواپيماي تيم برزيلي ميشود. هواپيماي تيم برزيلي در راه بازي رفت فينال فصل گذشته جام «سوداآمريكانا» دچار سانحه شد و بيشتر بازيكنان و كادر فني خود را از دســت داد. به همين دليل باشــگاههايي مانند بارســلونا و اكنون رم براي كمك به اين تيم حاضر به انجام بازيهايي دوستانه با هدف جمعآوري پول براي بازماندگان حادثهديدگان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.