ليورپول از همگسيخته

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســايت خبرداده،بارســلونابا ليورپــول به توافق رســيده و فيليپه كوتينيو را از اين باشــگاه به خدمــت خواهد گرفت. اين بازيكن برزيلي، باشــگاهش را تحت فشار گذاشــت تا اجازه رفتن او را صــادر كنند. از سوي ديگر، امره جان هم به يوونتوس خواهد پيوست. به اين ترتيب، ليورپول در آستانه آغاز رقابتهاي اين فصل ليــگ برتر، دچار از هم گسيختگي ميشود. آنها بايد با دو بازيكن مهم خــود وداع كرده و فصل را بدون آنها شــروع كنند. كوتينيو بــا مبلغ پايه 90 ميليون يورو راهي بارســلونا ميشود و عملكرد او ميتواند باعث شــود دريافتي ليورپــول از اين انتقال تــا 120 ميليون يورو هــم افزايش پيدا كند. باشگاه كاتاالن قصد دارد 222 ميليون يورويي كــه بابت خريد نيمار دريافــت كرده را خرج خريد بازيكنان جديد كند و به اين ترتيب، به سراغ كوتينيو رفته است. البته ساير سايتهای خبــری هنوز اين انتقال را تاييد نكردهاند و از مقاومت سرســختانه ليورپول خبر میدهند. ظاهرا هياتي از ســوي بارسلونا به سرپرستي اســكار گرائو، مدير ارشــد اجرايي باشگاه به ليورپول رفتهاند تا قــرارداد او را نهايي كنند. اين هافبك برزيلي به مقامات باشگاه گفته بود كــه قصد دارد از ليورپول برود و به بارســلونا بپيوندد. ليورپول ماه گذشــته هم با پيشنهاد 80 ميليون يورويي بارسا روبهرو شده بود كه آن را رد كرد. يورگــن كلوپ، مربي ليورپول هم اخيرا گفته بود كه بارسلونا نبايد وقتش را براي خريد كوتينيو تلف كند. منابع نزديك به باشــگاه تا همين االن هم اصرار دارند كه اين بازيكن 52ساله فروشي نيست.

اما كوتينيو به كلــوپ گفته كه هدفش رفتن اســت. او همچنين از رفتارهاي كلوپ دربــاره اين انتقال ناراضي بود. كوتينيو دو بار به كلوپ اعالم كرده كه ميخواهد به بارسلونا بپيوندد. اين بازيكن 52ساله در تمرينات هم خوب ظاهر نشــده بود. يك منبع نزديك به ليورپول گفتــه: «كوتينيــو در تمرينات كار زيــادي انجام نميدهد.» نام او در فهرســت ليورپول براي ديدار دوستانه با اتلتيك بيلبائو وجود نداشــت و در آن هنگام گفته شد كه از ناحيه كمر مشكل دارد.

از ســوي ديگر، گزارشهــا حاكي از آن اســت كه يوونتوس امره جان را براي تقويت خط ميانــياش برگزيده و مبلغي نزديك 30 ميليون يورو درخواســتي ليورپول براي او را ميپردازد. مكس آلگري پس از شكســت در فينال ليگ قهرمانــان ميخواهد خط مياني قدرتمندتري داشــته باشــد. آنها پيشتر بلز ماتوييدي از پاري سنژرمن و استيون انزونزي از ســويا را زير نظر داشتند اما اكنون به سراغ جان رفتهاند. يوونتوس 25 ميليون يورو براي خريد اين بازيكن پيشــنهاد داده است. جان 23 سال دارد و قراردادش با ليورپول در پايان فصل بعد منقضي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.