اينتر هم محرز را ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اينتــر هــم بــه جمع باشــگاههاي خواهان رياض محرز اضافه شــده است. اين در حالي اســت كه رم ديگر عالقهاي به جذب اين ستاره لسترسيتي ندارد.

رم چند پيشــنهاد براي خريد ايــن بازيكن الجزايري به لستر ارائه كرد كه آخرين آنهــا 32 ميليون پوند بود اما لســتر هر بار پيشنهاد آنها را رد كرد.

آنهــا دســت كــم 50 ميليون پوند براي فروش اين بازيكــن ميخواهند كه يكي از چهرههــاي كليدي تيم در قهرماني در فصل 2015-16 به شــمار ميرفــت. اينتر با وجود ايــن قيمتگذاري به دنبال خريد او اســت و والتر ساباتيني، مدير فوتبال اينتر با لستر بر سر انتقال او تماس گرفته است.

امــا از ســوي ديگــر، صبر مونچي، مدير ورزشــي رم ديگر تمام شــده اســت. مونچــي گفتــه: «مــن ذاتا خوشــبين هستم اما حقيقت اين اســت كــه رم هر كاري كه ميتوانســت را انجام داد تا ايــن بازيكــن را بخرد. او گرانتريــن بازيكــن تاريخ رم ميشــد اما تــا حاال هيچ بازخــورد مثبتــي از طــرف مقابل نداشتهايم. پيشنهادي كه ما ارائه كرديم مهم بود اما اولويت ما فقط محرز نيســت و ما اكنون به سراغ بازيكنان ديگري ميرويم.»

از ســوي ديگر، لســتر به دنبال خريــد جاني ايونز، مدافع وستبروم است اما اين بازيكن گفته كه از حضور در تيمش راضي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.