چه كسي هيات مديره را ترك ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

جلســات هیات مدیره هرباشگاهي باید اتاق فکر آن باشگاه باشد و تمام تصمیمات مهم و کالن درآن نشســت گرفته شود اما مثل اینکه در باشگاه استقالل این نشست به یک جلسه دورهمي تبدیل شده که همیشــه یک پاي آن ميلنگد و اعضاي آن کار اول خود را به آنچه در اســتقالل ميگذرد، ترجیح ميدهند و هر بار براي خالي نبودن عریضه دور هــم جمع ميشــوند و نکته قابل توجه اینجا اســت که هیچ نوع همدلي و یکپارچگي بین این اعضا دیده نميشــود. در نهایت هم این نشســتها هیچ خروجي ندارد چون صندلي آقاي رییس همیشه خالي اســت. البته این روزها صندلي خالي رییس هم به سوالي تبدیل شده که پاســخ آن به طور صحیح و واضح داده نميشود.

روسا که طبق معمول سیاست الپوشاني را برعهده ميگیرند و وانمود ميکنند همه چیز روي اصول پیش ميرود. خیلي وقتها اگر قرار باشــد بفهمي در اتاق فکر باشگاه استقالل چه ميگذرد باید صبر کني تا یکي از اعضــا را حذف کنند. آن وقت مشــخص ميشود که فالن بازیکن خودش سر خود و بدون هماهنگي از حامي مالي پول ميگیرد و آپشنهاي قرارداد بعضي از بازیکنان کمر باشگاه را شکسته است. قریب در جلسات هیات مدیره شرکت نميکند و بعد از این اتفاقات دالیل مختلفي در این خصوص مطرح ميشود. یکي ميگوید با افتخاري مشکل دارد که بي محابا براي باشگاه خرج تراشي ميکند و یکي دیگر هم از انتصابهایي ميگوید که بدون هماهنگي با رییس هیات مدیره انجام ميشود و در این میان هم ماجراي اولتیماتوم به منصوریان یکي از بحثهایي است که بیش از بحثهاي دیگر خودنمایي ميکند.

البته همه اینها گمانه زني اســت و هیچ مقام مسوولي این دالیل را تایید نميکند.

آنچه در تمام این اتفاقات و دالیل مطرح شده، گم ميشود مشغله کاري رییس هیات مدیره اســتقالل در شغل اصلياش است. نزدیکان باشــگاه بر این باورند که قریب روزهاي شلوغي دارد و نميتواند زماني را براي استقالل کنار بگذارد.

در نهایــت هم مخاطب این فوتبــال با این همه اما و اگرهایي که در کار رییــس وجود دارد نميداند کدام اصل را باید باور کند و چطور ميشــود که این انتخابها از روز اول صورت ميگیرد تا شخصي با این همه مشغله کاري وارد باشگاه پرطرفدار شده و وقتي براي حل مسائل آن نداشته باشد.

کاظم اولیایي مدیرعامل سابق استقالل در خصوص این مسائل که منجر به دردسرهاي زیادي براي باشگاه استقالل شده اینطور ميگوید: «سالها است که داریم بیراهه ميرویم. فیفا ميگوید نميتوانید دولتي باشــگاهها را اداره کنید اما بدون در نظر گرفتن آنچه قانون است عمل ميکنیم و در نهایت ميشود همین حال و روزي که ميبینید.»

اولیایي در ادامه با انتقاد از قریب براي پذیرفتن پســت ریاســت هیات مدیره اســتقالل ميگوید: «نميدانم اگــر آقاي قریب این همه مشغله داشتند، چرا ریاست هیات مدیره استقالل را پذیرفتند که حاال نتوانند براي این تیم کار کنند یا در جلسات هیات مدیره شرکت کنند. من ميگویم وقتي فیفا باشگاههاي دولتي را به رسمت نميشناسد چرا اصرار به چنین کاري داریم.»

آنچه امروز اســتقالل از آن ضربه ميخورد این اســت که افرادي در بدنه باشــگاه فعالیت دارند که شاید کوچکترین وقتي براي این تیم نميگذارند و هشــدارهاي این روزهاي کنفدراســیون آسیا هم دلیلي نميشــود تا آنها دور هم جمع شده و حداقل فکري به حال مشکالت بکنند. این روزها منهاي بحث فني تیم اســتقالل که منتقدان زیادي دارد یکي از مهمترین مشــکالت این تیم که ميتواند ضربه ریشهاي به باشگاه بزند بحث مدیریت اشتباه باشگاه است. ميتوان اینطور برداشت کرد به دلیل اختالفهایي که هست و بي توجهي به اتاق فکر استقالل شاید خیلي زود بحث استعفا پیش آمده و دوباره هیات مدیره استقالل نفرات خود را از دست بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.