مومني: منصوريان هنرش را فصل پيش نشان داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل تاکنــون یــک امتیاز از بازيهاي این فصل کســب کرده است. محمد مومني بازیکن سابق استقالل در خصوص بازيهاي این تیم ميگوید: «به نظر من براي چینــش مهرهها، انتخابي در این دو بازي وجود نداشــت و بیشتر بــه نظر ميرســد انتصاب بوده اســت. اســتقالل بازیکنــان زیــادي در نقل و انتقــاالت گرفته و اینجاســت که هنر و هوش منصوریان مشــخص ميشود. او هنر خود را پارســال نشان داده است اما امســال تا این لحظه خیلي خوب عمل نکــرده. عواطف انســاني و احساســات منصوریان در دو بازي گذشته به او ضربه زده است به همین دلیل باید پاسخگوي خیليهــا باشــد.» مومنــي در ادامــه ميگوید: «این اســتقالل بــراي ادعاي قهرمانــي فاصله زیادي با خودش دارد و مشــخص است که در مدت قبل از لیگ و در فصل بدنسازي به ایدههایي که مد نظرش است نرسیده و باید در بازيهاي رســمي به هماهنگي برسد که البته این موضوع خوب نیست و امتیازها از دست ميرود.» پیشکســوت استقالل در مورد وظایف منصوریــان اینطــور ميگوید: «در بازيهــاي رســمي منصوریان باید از ارزشهاي اســتقالل و هواداران این تیم دفاع کند و امیــدوارم بتواند خیلي زود به هماهنگي نهایي برسد. استقالل در این دو بازي نتوانســت موقعیت گل خلق کند و باید این موضوع اصالح شود. فراموش نکنید منصوریان بزرگ اســت اما اســتقالل متکي به هیچکس نیست. همانطور که گفتم منصوریان پارســال هوش خود را نشــان داد اما امسال باید بهتــر از این عمل کند.»مومني در مورد دیدار با تراکتورســازي هــم ميگوید: «این تیم هم مثل اســتقالل از شرایط آرماني دور است و ممکن است به همین دلیل به سبک اســتقالل بازي کند و با جوانهایش به میدان بیاید اما استقالل بازیکنان بزرگي دارد که امیدوارم برتري تاکتیکي نصیب استقالل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.