برگزاري بازي نفت مسجدسليمان به شرط تضمين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم نفت مسجدســليمان در صورتي ميتواند در هفته دوم مســابقات ليگ يک به ميدان برود كه تمام تعهدات مالي گذشــتهاش را پرداخت كند. داريوش حســن پور سرپرست تيم فوتبال نفت مسجدســليمان دراين باره ميگويد: «با توجه به بدهيهايي كه از باشــگاه در زمان حضور در ليگ برتر باقي مانده اســت و با اشــاره به اين موضوع كه زمان زيادي از اين بدهيها گذشته فدراســيون فوتبال ابالغ كرده است كه باشگاهها براي پرداخت اين بدهيها بايد تضمين بگذارند تا بدهيها را در موعد مشــخص شده پرداخت كننــد. با توجه به صحبتهايي كه در فدراســيون فوتبال و كميته انضباطي انجام داديــم و نامه نگاري كه آقاي هدايت يزدي مدير عامل باشــگاه نفت مسجدسليمان انجام دادند، مســووالن قبول كردند كه ما بازي هفته اول را اســتثنائا انجام بدهيم اما شركت تيم ما در ادامه مسابقات وابسته به تعيين تكليف و پرداخت بدهيهاي معوقه اســت. اين موضوع قابل حل در ســطح شهرســتان يا مناطق نفت خيز جنوب نيســت و اعطاي بودجه براي جبران آن بدهيها نيازمند همدلي و كمک تمام مسووالن شهرستان و استان است و تــا اين لحظــه هيچ كاري براي تامين و اختصــاص بودجه به اين موضوع انجام نگرفته اســت.» البته كارت بازي بازيكنان صادر شــده اما هنوز آنها را دريافت نكردهاند. «كارت بازي ميالد ميداودي، بهرام احمدي، پيمان ميري و بازيكنان سهميه اميد صادر شده است و در سازمان ليگ است ولي تحويل آنها به ما منوط به پرداخت بدهيهاي باشگاه است.»

بيانيه باشگاه نساجي در خصوص نقض قانون توسط هيات فوتبال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.