روزپيكر: با اين شرايط نميتوانيم در ليگ فوتسال شركت كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم فوتسال آذرخش بندرعباس از شرايط تيمش به شــدت ناراحت است. او به همين دليل تمايلي به صحبت درباره بازي فرداي تيمش با شهروند ســاري ندارد. عباس روزپيكر ميگويد:«من در رابطه با چه بازي بايد صحبت كنم، بازي كه هنوز معلوم نيســت قرار است در كجــا به ميدان برويم؟ ما اصال بعد از بازي هفته قبل خود تمريني نداشتيم كه بخواهيم تيمي را آناليز كنيم يا براي مســابقهاي خودمان را آماده كنيم. مشــكالت مالي تيم آذرخش را از پاي در آورده است و سرنوشت مشخصي ندارد. حتي ما به برگزاري جلسه هيأت مديره باشگاه دلمان را خوش كرده بوديم كه حداقل خروجي داشــته باشيم اما متأســفانه اين جلسه برگزار نشد و ما هم براي آينده خود كمي نگران شــديم و هنوز نميدانيم تكليفمان در مســابقات ليگ چگونه اســت. طبق قوانين ليگ اگر ما شــركت نكنيم قانون اين اجازه را به ســازمان ليگ ميدهد كه تيم ما را از گروه مسابقات حذف كند. واقعا آدم متأسف ميشــود براي يک استاني كه از لحاظ مالي شــرايط مســاعدي هم دارد اما سرنوشت جوانان اين شهر و عالقهمندان به ورزش فوتسال با بيارزش خواندن آنها به مســير نابودي گرفته شــده است.» او مدعي اســت كه با اين شرايط نميتوانند ادامه دهند. «اگر اين شــرايط باشد قطعا ما ديگر در ليگ نميتوانيم شــركت كنيم. االن در تيــم آذرخش بازيكنانــي وجود دارند كه دو فصــل قبل و يک فصل قبل از باشــگاه طلبكارند و يا بازيكناني كه امسال باشگاه جذب كرده اما هنوز طلب خود را نگرفتهاند ، بازيكنان آذرخــش هر روز يكي يكي در حال كم شــدن هستند. اميدوارم مسووالن استان بندرعباس به اين موضوع ورود كننــد به دليل اينكه اين تيم متعلق به مردم بندرعباس است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.