فوتسال به هفته هفتم رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــش بازي هفته هفتم از ساعت شش بعد از ظهر برگزار ميشــود. در شــيراز تيم تاسيســات كه شــرايط خوبي در ليگ دارد ميهمان لبنيات ارژن است. مس سونگون پس از پيروزي هفته گذشتهاش مقابل پارسيان از فرش آرا مشهد پذيرايي ميكند. گيتي پسند هم در اصفهان ميزبان شــهرداري ساوه است كه تقابل آنها از بازيهاي حســاس اين هفته خواهد بود. جدال دو تيم همنام مقاومت البرز و قرچک هم حتما تماشايي ميشود. جمعه 96/5/20 ساعت 18 لبنيات ارژن شيراز - تأسيسات دريايي مس سونگون - فرش آرا مشهد هيات فوتبال قم - آتليه طهران قم شــركت ملي حفاري ايران - پارســيان شهر قدس مقاومت البرز - مقاومت قرچک گيتي پسند اصفهان - شهرداري ساوه 96/5/21هبنش ساعت 18 شهروند ساری- آذرخش بندرعباس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.