نصیرزاده:‌لوكا‌از‌فوتبال‌داخل‌كشور‌ شناخت‌ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هوشــنگ نصيرزاده مديرعامل باشگاه گســترش فوالد تبريز معتقد اســت اين تيم جوان شــده اما ظاهرا فراموش كرده اكثــر بازيكناني كه به گسترش فوالد اضافه شدند، باالي 30 ســال هستند. نصيرزاده در رابطه با اينكه لوكا بوناچيچ چطور از بازيكنان اين تيم در اين مدت كم شناخت پيدا كرده، ميگويد: «درست اســت لوكا مدت زيادي در ايران نبوده و از فوتبال داخل كشــور شناخت ندارد اما اين فرصت را داشت تا بازيكنان را در اردوي تركيه ببيند و شــناخت پيدا كند. ضمن اينكه يكي از درآمدهاي باشگاه ما فروش بازيكنان اســت و اگر بتوانيم همين راه را ادامه دهيم بســيار خوب است. ما دروازهبانان جوان خوبي داريم و پيمان بابايي هم يكي از مهاجمان خوب ماست كه اگر به تيم اضافه شود ميتواند براي ما گل بزند. اميدوارم در ادامه ليگ مشكالت ما حل شود و نتايج خوبي بگيريم.» پنج شنبه ،96/5/19 هفته ســوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ‪20 :30‬ داور: مهدي مرجان زاده كمك ها: مهدي عالیقدر - حسن انتظاري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.